دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

تصفیه فسفات زهاب‌های کشاورزی با استفاده از راکتور زیستی کاه و کلش گندم

صفحه 4-12

10.22112/jwwse.2023.382425.1347

آتنا نادری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ محمد بی جن خان؛ مجتبی اکرم