اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران منابع آب استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
mtabeshut.ac.ir
02166498981

h-index: Scopus: 18  

سردبیر

دکتر حمیدرضا صـفوی

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

www.hasafavi.iut.ac.ir
hasafavicc.iut.ac.ir
03113913826

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران منابع آب استاد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh#activity-13
mtabeshut.ac.ir
021-61112258

h-index: Scopus: 18  

دکتر علی ترابیان

عمران و محیط زیست استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
atorabiut.ac.ir
021-61113184

دکتر افشـین تکدسـتان

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

fhealth.ajums.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=4982&Site=fhealth.ajums.ac&ItemID=42326&mid=52024&wVersion=Staging&lang=fa-IR
afshin_iryahoo.com
---

محمدرضا جلیلی قاضی زاده

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392194
m_jalilisbu.ac.ir
73932466

عبداله رشیدی مهرآبادی

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392119
a_rashidisbu.ac.ir

دکتر سیدحسین سجادی فر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

www.nww.ir/Index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
h.sajadifargmail.com

دکتر محمدحسین صراف زاده

مهندسی شیمی دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
sarrafzdhut.ac.ir
---

دکتر حمیدرضا صـفوی

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

www.hasafavi.iut.ac.ir
hasafavicc.iut.ac.ir
03113913826

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1482;
nassertalebgmail.com
0711-6473499 (Internal:3018)

مجید قنادی

کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

www.nww.ir/Index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
ghannadi48gmail.com

دکتر سیمین ناصری

دکترای تکنیکهای روشهای شیمیایی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir/faculties/naserise
simnasserihotmail.com
02188954914

دکتر سارا نظیف

مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، سرپرست گرایش مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران

rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
snazifut.ac.ir
021-61112237

دکتر منوچهر وثوقی

مهندسی علوم تغذیه استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=vosoughi
vosoughisharif.edu
021-66165487

دراگان ساویچ

هیدرواینفورماتیک- مهندسی سیستمهای آبی استاد، دانشگاه اگزتر، لندن

emps.exeter.ac.uk/engineering/staff/dsavic
d.savicexeter.ac.uk
0000-0001-9567-9041

h-index: 73  

اورازیو گیوستولیسی

مهندسی عمران استاد، دانشگاه پلی تکنیک باری، ایتالیا

www.researchgate.net/profile/Orazio_Giustolisi
orazio.giustolisipoliba.it

تیکو تانیمبو

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه ویت واتر سراند، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

www.wits.ac.za/staff/academic-a-z-listing/t/tikutanyimbohwitsacza/
tiku.tanyimbohwits.ac.za

راضیه فرمانی

مهندسی عمران - منابع آب دانشیار ، دانشگاه اگزتر ، انگستان

emps.exeter.ac.uk/engineering/staff/rfarmani
r.farmaniexeter.ac.uk

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مهندس علی اصغر قانع (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

معاونت فنی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ghanenww.ir
021- ۸۸۹۷۷۳۸۴

مهندس علیرضا طباطبایی (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

tabatabaeeabfamashhad.net

حمیدرضا هنری (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

hamidrezahonariyahoo.com