کسب رتبه الف در ارزیابی سال ۱۴۰۱ نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

کسب رتبه الف در ارزیابی سال ۱۴۰۱ نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضلاب با صاحب امتیازی انجمن علمی آب و فاضلاب ایران بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ در ارزیابی سال ۱۴۰۱، موفق به کسب رتبه الف شده است.