فرایند پذیرش مقالات

هیئت تحریریه پس از دریافت مقالات ظرف حداکثر ده روز اقدام به بررسی اولیه مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی می‌نماید و چنانچه مقاله در بررسی اولیه مورد تایید باشد، برای دبیر تخصصی جهت شروع فرایند داوری ارسال می‌شود. پس از دریافت نظرات داوران و جمع بندی نظرات توسط دبیرتخصصی، نهایتا این جمع‌بندی به نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌شود.

پس از دریافت نظر داوران، نویسنده موظف است اصلاحات درخواستی را انجام داده و در نسخه جدید مقاله نیز آنها را با رنگ مشخص کند. همچنین نویسنده باید فایل پاسخ به سوالات حاوی پاسخ به تک تک نظرات هر داور را تهیه و نوع و محل اعمال اصلاحات را هم در هر مورد مشخص کند. کلیه فایلها باید در زمان تعیین شده مجددا از طریق سایت مجله بارگذاری شود. پس از بررسی اصلاحات انجام شده به وسیله یکی از داوران و دبیر تخصصی، نظر نهایی مبنی بر چاپ یا عدم چاپ مقاله به نویسنده اعلام می شود.