اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی برای نویسندگان:

1ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان مقاله است .

2- مقاله می بایست کاری جدید و تازه باشد.

3-  جزء و یا کل مقالات ارسال شده به این نشریه نباید در هیچ مجله دیگری در دست بررسی و ارزیابی و یا پذیرفته شده به منظور چاپ باشد. مقالات در زمان بررسی در این مجله نیز نباید به مجلات دیگر ارسال گردد.

4ـ حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات در هر مرحله از فرایند داوری تا چاپ مقاله مجاز نمی باشد.

5- قرار گرفتن نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش داشتن ایشان در تدوین مقاله است. در صورتی که نویسنده ای در مقاله فوق نقشی نداشته و یا از نام وی سوءاستفاده شده، می بایست مراتب را سریعا اطلاع داده و از دریافت وضعیت فوق توسط مجله، مطمئن گردد.

6- همه نویسندگان در مورد اصالت مقاله مسئول هستند و در خصوص سرقت علمی، طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

7- در خصوص فرایند ارزیابی مقالات، نویسندگان و داوران یکدیگر را نمی شناسند و نویسندگان می بایست به این سیاست احترام گذاشته و مغایر آن برخورد ننمایند.

8- اگر نویسنده ای دچار بی دقتی در کار خود شد و یا در طول فرایند بررسی تا چاپ مشکلی در مقاله خود دید، می بایست مراتب را سریعا گزارش نماید تا پس از بررسی اقدامات لازم صورت پذیرد.

9- نویسندگان می بایست در انجام اصلاحات مقاله سریع و مناسب عمل نمایند و در صورت نیاز نویسنده به مدت زمان بیشتر مراتب از طرف ایشان اعلام گردد.

10- همه نویسندگان می بایست در کار پژوهش مساعدت و همکاری داشته باشند و در مقابل نتایج پاسخگو باشند.

11- نویسنده مسئول در خصوص ارسال مقاله به این نشریه می بایست به کلیه نویسندگان اطلاع رسانی نموده و آنها موافق ارسال مقاله و فرایند فوق باشند.

12- این نشریه در برخورد با سرقت ادبی و انتشار تکراری از دستورالعمل (Committee on Publication Ethics (COPE  پیروی می‌کند.

13 - کلیه مقالات پذیرفته شده در این نشریه به وسیله نرم افزار "همیاب" بررسی شده و فقط مقالاتی که میزان مشابهت آنها کمتر از 20% باشد امکان چاپ خواهند داشت.