معرفی سردبیر جدید - جناب آقای دکتر علی حقیقی

معرفی سردبیر جدید - جناب آقای دکتر علی حقیقی