میزگرد (نشست تخصصی چالش‌های استفاده دوباره از پساب‌های شهری در صنعت و فضای سبز)

مطالب عمومی

10.22112/jwwse.2023.190282

چکیده

میزگرد (نشست تخصصی چالش‌های استفاده دوباره از پساب‌های شهری در صنعت و فضای سبز)

کلیدواژه‌ها


Round-Table (Specialized Meeting of Challenges to Reuse Urban Wastewater in Industry and Greenery)