دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-113 

مقاله مروری

مروری بر حذف بور از آب دریا با استفاده ازفناوری اسمز معکوس

صفحه 3-14

10.22112/jwwse.2022.314769.1296

زهره موسوی نسب؛ شیدا اسمعیل‌زاده؛ امیر حسین حقیقی