بررسی عملکرد فرایند اکسیداسیون پیشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فولاد در حذف آنتی بیوتیک آزیترومایسین از پساب دارویی و بیمارستانی

نویسندگان

1 مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران محیط زیست- دانشکده محیط زیست-دانشگاه تهران

3 اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط

4 تهران-دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست

چکیده

آنتی بیوتیک ها به طور وسیعی در صنایع دارویی، کشاورزی و دامپزشکی استفاده می شوند از اینرو نگرانی ها در زمینه تصفیه ، حذف و یا تخلیه آن ها به محیط زیست بخصوص آب های پذیرنده افزایش یافته است. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و به منظور بررسی حذف آنتی بیوتیک آزیترومایسین از محلول آبی توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته منوپرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فولاد در حضور اشعه ماورابنفش می باشد، متغیرهای آزمایش شامل pH، دمای محلول، مدت زمان واکنش، غلظت اولیه آنتی بیوتیک ، غلظت منوپرسولفات سدیم و شدت اشعه UV بررسی گردید.نتایج نشان داد میزان حذف آنتی بیوتیک آزیترومایسین رابطه مستقیمی با غلظت یون های آهن ، منوپرسولفات سدیم ، شدت اشعه ماورابنفش و درجه حرارت داشته در حالی که با افزایش میزان pH و غلظت اولیه آنتی بیوتیک آزیترومایسین میزان حذف آنتی بیوتیک ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در شرایط بهینه و در زمانی که غلظت منوپرسولفات سدیم 2 میلی مولار،2 pH= ، میزان یون های آهن موجود در سرباره صنایع فولادg/l 4/0 و در مدت زمان 60 دقیقه راندمان حذف آنتی بیوتیک آزیترومایسین 3/96% بوده و میزان معدنی سازی بیشتر از 55% بدست آمد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 تیر 1401