دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-99 
بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد

صفحه 34-41

10.22112/jwwse.2022.304696.1284

مسعود طاهریون؛ بهزاد آقابابایی؛ سجاد محمدی؛ سید وحید غلمان؛ اکبر صالحی وزیری


بهبود کیفیت زه‏آب‏های شور به روش گیاه‌پالایی

صفحه 53-62

10.22112/jwwse.2022.313508.1295

جهانگیر عابدی کوپایی؛ امیر قدس مطهری؛ نیلوفر نجفی