بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم محیط‎زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم محیط‎زیست، دانشکده منابع طبیعی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

صنعت نساجی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب و مواد شیمیایی است به‌طوری‌که در هر کیلوگرم محصول نساجی 100-200 لیتر آب نیاز است، بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب در دسترس، دارا بودن بیشترین آلودگی در بین فعالیت‌های صنعتی و الزام به رعایت استانداردهای دفع فاضلاب در محیط ضرورت تصفیه پساب ایجاب می‌شود. این مطالعه به روش مروری - توصیفی با استفاده از مطالعات موجود انجام شد. در این مقاله مروری بر تالاب تصفیه شناور و کاربرد آن‌ در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی، عوامل کلیدی مؤثر در تصفیه و نقش ترکیبی گیاهان و باکتری‌ها به‌منظور راندمان حداکثری آب آلوده انجام‌شده ‌است. بافت گیاه در آب و ریشه‌ها و ریزوم ها در رسوبات نقش عمده‌ای در تصفیه آلاینده دارند. بررسی نتایج مزایا و معایب روش‌های مختلف در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی نشان می‌دهد فناوری تالاب شناور می‌تواند جایگزین روش‌های تصفیه سنتی و پرهزینه باشد. با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، از گیاه نی در این فناوری به‌طور گسترده استفاده می‌شود. گیاه نی به همراه باکتری‌های آسینتوباکتر، سودوموناس و رودوکوکوس قادر به کاهش 92 درصدی COD، 91 درصدی BOD، 86 درصدی رنگ و 87 درصدی فلزات سنگین است.

کلیدواژه‌ها


 
بازافکن، م.ح.، احمدی مقدم، م.، صاکی، ح.، و تکدستان، ا.، (1394)، "بررسی کارایی گیاه روپیا ماریتیما در حذف TN، TSS،COD  و TP از فاضلاب شور"، کنگره بین‌المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، دبی، امارات متحده عربی.
تکدستان، ا.، جعفر زاده حقیقی، ن.ا.، فاخری رئوف، ف.، و رئیسی، ط.، (1385)، "بررسی مشکلات ناشی از گیاهان آبزی ریشه‌دار (علف‌های هرز آبزی) در منابع تأمین آب و روش‌های مختلف کنترل آن‌ها"، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط‌زیست، تهران.
رحمانی، ح.ر.، (1382)، "خصوصیات شیمیایی و غلظت برخی عناصر سنگین در پساب واحدهای صنعتی نساجی شهر یزد"، محیط‌شناسی، 29(31)، 31-36.
صراف زاده، م.ح.، (1396)، "مدیریت پایدار و توأمان منابع و مصارف آب در صنایع"، علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 2(2)، 2.
Afzal, M., Yousaf, S., Reichenauer, T.G., Kuffner, M., and Sessitsch, A., (2011), "Soil type affects plant colonization, activity and catabolic gene expression of inoculated bacterial strains during phytoremediation of diesel", Journal of Hazardous Materials, 186(2), 1568-1575.
Ahsan, M.T., Najam-ul-haq, M., Idrees, M., Ullah, I., and Afzal, M., (2017), "Bacterial endophytes enhance phytostabilization in soils contaminated with uranium and lead", International Journal of Phytoremediation, 19(10), 937-946.
Ashraf, S., Afzal, M., Rehman, K., Naveed, M., and Zahir, Z., (2018), "Plant-endophyte synergism in constructed wetlands enhances the remediation of tannery effluent", Water Science and Technology, 77(5), 1262-1270.
Chance, L.M.G., and White, S.A, (2018), "Aeration and plant coverage influence floating treatment wetland remediation efficacy", Ecological Engineering, 122, 62-68.
Colares, G.S, Dell'Osbel, N., Wiesel, P.G., Oliveira, G.A., Lemos, P.Z., da Silva, F.P., Lutterbeck, C.A., and Kist, L.T., (2020), "Floating treatment wetlands: A review and bibliometric analysis", Science of the Total Environment, 714, 136776.
Dey, S., and Islam, A., (2012), "A review on textile wastewater characterization in Bangladesh", Resources and Environment, 5(1), 15-44.
Dunqiu, W., Shaoyuan, B., Mingyu, W., Qinglin, X., Yinian, Z., and Hua, Z., (2012), "Effect of artificial aeration, temperature, and structure on nutrient removal in constructed floating islands", Water Environment Research, 84(5), 405-410.
Ghaly, A.E., Ananthashankar, R., Alhattab, M., and Ramakrishnan, V.V., (2014), "Production, characterization and treatment of textile effluents: A critical review", Chemical Engineering and Process Technology, 5(1), 1-18.
Harrison, R.M., and Wilson, S.J., (1985), "The chemical composition of highway drainage waters III. Runoff water metal speciation characteristics", Science of the Total Environment, 43(2), 89-102.
Ibekwe, A.M., Lyon, S.R., Leddy, M., and Jacobson‐Meyers, M., (2007), "Impact of plant density and microbial composition on water quality from a free water surface constructed wetland", Journal of Applied Microbiology, 102(4), 921-936.
Kiran, S., Adeel, S., Nosheen, S., Hassan, A., Usman, M., and Rafique, M.A., (2017), "Recent trends in textile effluent treatments: A review", Advanced Materials for Wastewater Treatment, 29, 29-49.
Ladislas, S., Gerente, C., Chazarenc, F., Brisson, J., and Andres, Y., (2015), "Floating treatment wetlands for heavy metal removal in highway stormwater ponds", Ecological Engineering, 80, 85-91.
Munagapati, V.S., and Kim, D.S., (2016), "Adsorption of anionic azo dye Congo Red from aqueous solution by Cationic Modified Orange Peel Powder", Journal of Molecular Liquids, 220, 540-548.
Park, J.B.K., Sukias, J.P.S., and Tanner, C.C., (2019), "Floating treatment wetlands supplemented with aeration and biofilm attachment surfaces for efficient domestic wastewater treatment", Ecological Engineering, 139, 105582.
Rahmani, Z., and Gholami, M., (2013), "Determination of quality and quantity textile industry wastewater located in 21 area (zone) and comparison their effluent with environmental protection organization standards in 1389", Iran Occupational Health, 10(4), 25-32.
Saharimoghaddam, N., Massoudinejad, M., and Ghaderpoori, M., (2019), "Removal of pollutants (COD, TSS, and NO 3−) from textile effluent using Gambusia fish and Phragmites australis in constructed wetlands", Environmental Geochemistry and Health, 41(3), 1433-1444.
Shahid, M.J., Arslan, M., Ali, S., Siddique, M., and Afzal, M., (2018), "Floating wetlands: An innovative tool for wastewater treatment", Clean Soil Air Water, 46(10), 1800120.
Singh, B., Guldhe, A., Rawat, I., and Bux, F., (2014), "Towards a sustainable approach for development of biodiesel from plant and microalgae", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 216-245.
Tara, N., Arslan, M., Hussain, Z., Iqbal, M., Khan, Q.M., and Afzal, M., (2019), "On-site performance of floating treatment wetland macrocosms augmented with dye-degrading bacteria for the remediation of textile industry wastewater", Journal of Cleaner Production, 217, 541-548.
Uddin, F., (2019), "Introductory chapter: Textile manufacturing processes", In: Textile Manufacturing Processes, IntechOpen.
Wang, C.-Y., Sample, D.J., and Bell, C., (2014), "Vegetation effects on floating treatment wetland nutrient removal and harvesting strategies in urban stormwater ponds" Science of the Total Environment, 499, 384-393.
Wei, F., Shahid, M.J., Alnusairi, G.S.H., Afzal, M., Khan, A., El-Esawi, M.A., Abbas, Z., Wei, K., Zaheer, I.E., and Rizwan, M., (2020), "Implementation of floating treatment wetlands for textile wastewater management: A review", Sustainability, 12(14), 5801.
Yaseen, D.A., and Scholz, M., (2019), "Textile dye wastewater characteristics and constituents of synthetic effluents: a critical review", International Journal of Environmental Science and Technology, 16(2), 1193-1226.
Yin, H., Guo, H., Qiu, P., Yi, L., and Li, J., (2017), "Case analysis on textile wastewater subjected to combined physicochemical-biological treatment and ozonation", Desalination and Water Treatment, 66, 140-148.
Yin, H., Qiu, P., Qian, Y., Kong, Z., Zheng, X., Tang, Z., and Guo, H., (2019), "Textile wastewater treatment for water reuse: a case study", Processes, 7(1), 34.
Yousaf, S., Afzal, M., Reichenauer, T.G., Brady, C.L., and Sessitsch, A., (2011), "Hydrocarbon degradation, plant colonization and gene expression of alkane degradation genes by endophytic Enterobacter ludwigii strains", Environmental Pollution, 159(10), 2675-2683.