دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-122