ارائه چارچوب در بررسی عملکرد سیستم‌های نگهداری و تعمیرات شرکت‌های آب و فاضلاب؛ مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوافضا، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، بوئین‌زهرا، قزوین، ایران.

چکیده

امروزه، با توجه به حجم عظیم دارایی‎های موجود در صنعت آب و فاضلاب و تأثیر آن بر توسعه و پایداری صنایع دیگر، توجه ویژه به این صنعت بیشتر آشکار می‎شود. تجهیزات متنوعی در این صنعت وجود دارد که رسیدن به اثربخشی و عملکرد مناسب در این تجهیزات، نیازمند نگهداری و تعمیرات به‌هنگام است. تحقیق حاضر، با درنظر گرفتن اهمیت عواملی که بر عملکرد سیستم نگهداری تعمیرات و به‌دنبال آن، بر کیفیت و قابلیت اطمینان تاثیرگذار هستند، بهره‎ور بودن این سیستم‎ها را مورد ارزیابی قرار داده است. با توجه به انواع روش‎های ارزیابی و رتبه‌بندی، تحقیق حاضر در دو فاز و با استفاده از تکنیک‎های تحقیق عملیات و تصمیم‎گیری فازی، به بررسی این موضوع پرداخته است. نخست، عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت آب و فاضلاب استان البرز، شناسایی و سپس، با استفاده از روش‎های فازی تصمیم‎گیری به رتبه‌بندی این عوامل انجام شده است. استفاده از روش‎های فازی و نتایج کاربردی آن در صنعت آب و فاضلاب، به‌عنوان نوآوری این کار به‌شمار می‎رود. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که شرکت‎های آب و فاضلاب، می‌‎توانند با به‌کارگیری مناسب شرایط تکنولوژیکی که دارای بالاترین ارجحیت نسبت به دیگر معیار‎ها با اهمیت نهایی ۰٫۱۳۲۱ است، بهره‌وری را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


 
آقایی، ر.، آقایی، ا.، و محمد حسینی، ر.، (۱۳۹۴)، "شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات        چابک با استفاده از رویکرد دلفی‎فازی و دیمتل فازی"، فصلنامه مدیریت صنعتی، ۴(۷)، ۶41-۶72.
امجدی، ن. و انصاری، م، ر.، (۱۳۹۱)، "برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیروگاه‌های آبی و حرارتی در سیستم قدرت با درنظر گرفتن محدودیت‌ های ایمنی سیستم و مسئله پایداری ولتاژ"، مدل‌سازی در مهندسی، 10(28)، 53-67.
خردرنجبر، م.، محمدی، م، ع. و رفیعی، ش.، (۱۴۰۰)، "اولویت‌بندی راهبردهای سیستم نگهداری و تعمیرات ساختمان با کمک ترکیبی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره"، نشریه مهندسی سازه و ساخت، 9(7)، 205-225.
سربی، س.، شکوه‌یار، س.، و حقیقت منفرد، ج.، (۱۴۰۰)،. "سیاست‌گذاری نگهداری و تعمیرات پیش‌گویانه در مراکز فرآوری نفت و گاز"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 12(48)، 65-83.
شفیعی نیک آبادی، م.، فرج پور، ح.، افتخاری، ح.، و سعدآبادی، ع. ا.، (۱۳۹۴)، "به‌کارگیری رویکرد ترکیبیFA ،AHP  و TOPSIS برای انتخاب و رتبه‎بندی استراتژی‎های مناسب نگهداری و تعمیرات"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، ۱۳(۳۹)، 35-62.
عظیمیان، م.، کرباسیان، م.، و آتشگر، ک.، (۱۴۰۰)، "انتخاب بهترین دوره نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه در تجهیزات تک‌کاره: یک رویکرد تصمیم‌گیری فازی جدید"، مدیریت تولید و عملیات، 12(4)، 21-39.
کریمی، م.، (۱۳۸۹)، "طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن با رویکرد پویایی سیستم"، پایان­نامه کارشناسی‎ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
مطلق، م. ث، (۱۳۹۷)، "به‌کارگیری مفهوم تئوری مجموعه‎ راف در روش‎های تصمیم‎گیری چند‎شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسب‎ترین استراتژی نگهداری و تعمیرات"، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 24(70)، 65-89.
Awad, M., and As’ ad, R.A. (2016). “Reliability centered maintenance actions prioritization using fuzzy inference systems”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 22(4), 433-452.
Batbayar, K., Takács, M., and Kozlovszky, M., (2016), “Medical device software risk assessment using FMEA and fuzzy linguistic approach: Case study”, IEEE 11th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), IEEE, 197-202.
Bevilacqua, M., and Braglia, M., (2000), “The analytic hierarchy process applied to maintenance strategy selection”, Reliability Engineering and System Safety, 70(1), 71-83.
Boschian, V., Rezg, N., and Chelbi, A., (2009), “Contribution of simulation to the optimization of maintenance strategies for a randomly failing production system”, European Journal of Operational Research, 197(3), 1142-1149.
Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research95(3), 649-655.
Chinese, D., and Ghirardo, G., (2010), “Maintenance management in Italian manufacturing firms: Matters of size and matters of strategy”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 16(2), 156-180.
Feng, Y., (2012), "System dynamics modeling for supply chain information sharing", International Conference on Solid State Devices and Materials Science, Physics, Procedia, 25(1), 1463-1469.
Gebauer, H., Putz, F., Fischer, T., Wang, C. and Lin, J., (2008), "Exploring maintenance strategies in Chinese product manufacturing companies", Management Research News, 31(12), 941-950.
Ishizaka, A., and Nemery, P., (2014), “Assigning machines to incomparable maintenance strategies with ELECTRE-SORT”, Omega, 47(6), 45-59.
Kelly, A., (1997), Maintenance organization and systems: business centered maintenance, Butterworth-Heinemann, Oxford.
Kevin, F.G., Penlesky, R.J., (1998), "A framework for developing maintenance strategies", Production and Inventory Management Journal, 29(1), 16-21.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). “Determining sample size for research activities”, Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Pinjala, S.K., Pintelon, L., and Vereecke, A., (2006), "An empirical investigation on the relationship between business and maintenance strategies", International Journal of Production Economics, 104(1), 214-229.
Pintelon, L., Kumar, S.P., and Vereecke, A., (2006), "Evaluating the effectiveness of maintenance strategies", Journal of Quality in Maintenance Engineering, 12(1), 7-20.
Senge, P.M., (1990), The fifth discipline: The art and practice of the learning organization”, Doubleday, New York.
Singh, P., Singh, S., Vardhan, S., and Patnaik, A., (2020). "Sustainability of maintenance management practices in hydropower plant: A conceptual framework", Materials Today: Proceedings, 28, 1569-1574.
Stadnicka, D., Antosz, K., and Ratnayake, R.C., (2014), “Development of an empirical formula for machine classification: Prioritization of maintenance tasks”, Safety Science, 63(3), 34-41.
Stedje, W., and Zukerman, D., (1991), "Optimal maintenance strategies for repairable systems with general degree of repair", Journal of Applied Probability, 28(2), 384-396.
Sterman, J.D., (2000), Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world, Irwin McGraw-Hill, Boston.
Utne, I.B., (2010), "Maintenance strategies for deep sea offshore wind turbines", Journal of Quality in Maintenance Engineering, 16(4), 367-381.
Vujanović, D., Momčilović, V., Bojović, N., and Papić, V., (2012), "Evaluation of vehicle fleet maintenance management indicators by application of DEMATEL and ANP", Expert Systems with Applications, 39(12), 10552-10563.‏
Wang, J., Ge, D., Chen, S., Wang, Z., Guo, D., Xu, Z., Wang, J., and Wang, F., (2021), “Maintenance strategy design for nuclear reactors safety systems using a constraint particle swarm evolutionary methodology”, Annals of Nuclear Energy, 150(1), 107878.
Wanga, L., Chua, J., and Wub, J., (2007), "Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process", International Journal of Production Economics, 107(1), 151-163.
Zio, E, Compare, M., (2013). "Evaluating maintenance policies by quantitative modeling and analysis", Journal of Reliability Engineering and System Safety, 109(203), 53-65.