فناوری‎های هوشمند و نوآوری سبز در صنعت تصفیه فاضلاب: نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی‎های پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

یکی از زمینه‎های اساسی که با گفتمان توسعه پایدار  مطرح می‎‎شود، نقش پایداری به‌عنوان محرکی در تقویت نوآوری سبز است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی‎های پایداری در رابطه بین فناوری‎های هوشمند و نوآوری سبز در شرکت‎های سازنده تصفیه‎خانه‎های فاضلاب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران ارشد شرکت‎های طراحی، احداث و بهره‎برداری تصفیه‎خانه‎های فاضلاب شهری تشکیل داده که تعداد 250 نفر از آن‎ها با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس، انتخاب شدند. یافته‎های تحقیق حاکی از آن است که فناوری‎های هوشمند بر پایداری شرکت و استراتژی‎های پایداری تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضرایب مسیر حاصل با مقادیر  74/0 و 31/0، این رابطه مثبت و هم‎جهت است. علاوه‌بر این، نتایج حاصل بیانگر این است که استراتژی پایداری بر پایداری شرکت تاثیر معنادار دارد و ضریب مسیر حاصل با مقدار 25/0، نشان‌دهنده رابطه مثبت و هم‎جهت است. علاوه‌بر این، مطابق با نتایج حاصل از پژوهش، پایداری شرکت بر نوآوری سبز تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب مسیر حاصل با مقدار 41/0، این رابطه مثبت و هم‎جهت است. هم‌چنین، نتایج پژوهش نشان می‌دهد فناوری‎های هوشمند بر نوآوری سبز با نقش میانجی پایداری شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد و میزان تاثیر غیرمستقیم فناوری‎های هوشمند بر نوآوری سبز در این مسیر، برابر با 30/0 است. علاوه‌‌بر این، یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد فناوری‎های هوشمند بر پایداری شرکت با نقش میانجی استراتژی پایداری شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد و میزان تاثیر غیرمستقیم فناوری‎های هوشمند بر پایداری شرکت در این مسیر، برابر با 08/0 است. هم‌چنین، با توجه به نتایج پژوهش، استراتژی پایداری شرکت بر نوآوری سبز با نقش میانجی پایداری شرکت تاثیر معنادار دارد و میزان تاثیر غیرمستقیم استراتژی پایداری بر نوآوری سبز در این مسیر، برابر با 10/0 است.

کلیدواژه‌ها


پاکروح, ش., و قنادی, م.، (1397)، "رویکرد اجتماعی و درون سازمانی، نیاز و ضرورت مدیریت آب کشور"، علوم و مهندسی آب و فاضلاب, 3(4)، 65-72، http://dx.doi.org/ 10.22112/jwwse.2019.151721.1113
خمسه، ع.، خدابنده، ف.، (1399)، "قابلیت‏‎های پویای تحقیق ‌‌و‌‌توسعه و تأثیر آن‎ها بر عملکرد نوآورانه‎ شرکت‎های صنایع غذایی تولیدکننده‎ شیرینی و شکلات"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 18(40)، 35-54.
دباغ, ر.، و جانعلی پور, س.، (1398)، "تدوین برنامه راهبردی شرکت‌های آب منطقه‌ای (مطالعه موردی: شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی)"، علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 4(2)، 4-16،  http://dx.doi.org/
10.22112/jwwse.2019.129932.1086
زمانی، آ.، حسینی شکیب، م.، و خمسه، ع.، (1399)، "تاثیر فرآیند و محتوای استراتژی بر چابکی و عملکرد سازمانی: نقش میانجی همسویی استراتژیک"، فصلنامه علمی پژوهش‎های مدیریت راهبردی، 26(78)، 123-148.
شایگان، ج.، و افشاری، ع.، (1383)، "بررسی وضعیت فاضلاب‌های شهری و صنعتی در ایران"، آب و فاضلاب، 15(1)، 58-69.
صادقپور، ب.، و مرادی، و.، (1389)، تحلیل آماری با نرمافزارهای spss و amos، چاپ اول، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
عزیزی، م.، رحیمی، م.، و کبیری، ف.، (1400)، "ارائه مدل علی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی براساس سرمایه فکری سبز و نوآوری سبز"، فصلنامه مدیریت کسب ‎و‎ کار، 49، 449-466.
مروتی شریف‌‌آبادی، ع.، نمک‎شناس جهرمی، م.، و ضیایی‌ بیده، ع.، (1393)، "بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان"، نشریه مطالعات مدیریت صنعتی، 12(33)، 25-42.
Albort-Moran, G., Leal-Millán, A., and Cepeda-Carrión, G., (2016)," The antecedents of green innovation performance: A model of learning and capabilities", Journal of Business Research, 69(11), 4912-4917, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.052
Amendolagine, V., Lema, R., and Rabellotti, R., (2021), “Green foreign direct investments and the deepening of capabilities for sustainable innovation in multinationals: Insights from renewable energy”, Journal of Cleaner Production, 310, 127381, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127381
Arora, S., Saraswat, S., (2021), "Vermifiltration as a natural, sustainable and green technology for environmental remediation: A new paradigm for wastewater treatment process", Current Research in Green and Sustainable Chemistry, 4, 85-97,
Baumgartner, R.J., and Rauter, R., (2017), “Strategic perspectives of corporate sustainability management to develop a sustainable organization”, Journal of Cleaner Production, 140, 81-92. 
Chang, C.H., and Chen, Y.S., (2013), “Green organizational identity and green innovation”, Management Decision, 51(5), 1056-1070.
Chen, Y.S., (2008), “The driver of green innovation and green image–green core competence”, Journal of Business Ethics, 81(3), 531-543.
Elkington, J., (1998), “Partnerships from cannibals with forks: the triple bottom line of 21st-century business”, Environmental Quality Management, 8(1), 37-51.
Hair, J., Ringle, C., and Sarstedt, M., (2013). “Partial least squares structural equation modeling, Long Range Planning, 46(1-2), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001.
Heydari, S., Hosseini Shakib, M., and Khamseh, A., (2020), “IT - business Strategic alignment and organizational agility: The moderating role of environmental uncertainty”, Journal of System Management, 6(1), 35-52.
Higon, D.A., Gholami, R., and Shirazi, F., (2017), “ICT and environmental sustainability: A global perspective”, Telematics and Informatics, 34, 85-95.
Iacovidoua, E., Purnell, P., and Lim, M. (2018), "The use of smart technologies in enabling construction components reuse: A viable method or a problem creating solution?", Journal of Environmental Management, 216, 214-223, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.093 
Karn, A.L., Pandya, S., Mehbodniya, A., Arslan, F., Sharma, D.K., Phasinam, K., Aftab, M.N., Rajan, R., Bommisetti, R.K., and Sengan, S., (2021), “An integrated approach for sustainable development of wastewater treatment and management system using IoT in smart cities”, Soft Computing, 1-17,  https://doi.org/10.1007/s00500-021-06244-9
Kataki, S., Chatterjee, S., Vairale. M., Dwivedi, S., and Gupta, D., (2021). "Constructed wetland, an eco-technology for wastewater treatment: A review on types of wastewater treated and components of the technology (macrophyte, biolfilm and substrate)", Journal of Environmental Management, 283, 55-64, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.111986 
Liu, S., and Yan, M., (2018), "Corporate sustainability and green innovation in an emerging economy: An empirical study in China", Sustainability, 10(11), 39-98, https://doi.org/10.3390/su10113998.
Romanelli, M., (2018), "Towards sustainable ecosystems", Systems Research and Behavioral Science, 35(4), 417-426, https://doi.org/10.1002/sres.2541
Saunila, M., Ukko, J., and Rantala, T., (2018), “Sustainability as a driver of green innovation investment and exploitation”, Journal of Cleaner Production, 179, 631-641.
Saunila, M., Nasiri, M., Ukko, J., and Rantala, T., (2019), "Smart technologies and corporate sustainability: The mediation effect of corporate sustainability strategy", Computers in Industry, 108, 178-185.
Sezen, B., and Çankaya, S., (2013)," Effects of green manufacturing and eco-innovation on sustainability performance", 9th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 154-163, https://doi.org/ 10.1016/j.sbspro.2013.10.481
Silva, D.A.L., Delai, I., de Castro, M.A.S., and Ometto, A.R., (2013), “Quality tools applied to Cleaner Production programs: a first approach toward a new methodology”, Journal of Cleaner Production, 47, 174-187.
Sharma, S., Prakash, G., Kumar, A., Mussada, E., Antony, J., and Luthra, S., (2021), “Analysing the relationship of adaption of green culture, innovation, green performance for achieving sustainability: Mediating role of employee commitment”, Journal of Cleaner Production, 303, 127039.
Song, M., Fisher, R., and Kwoh, Y., (2019), “Technological challenges of green innovation and sustainable resource management with large scale data”, Technological Forecasting and Social Change, 144, 361-368.
Tseng, M.L., Huang, F.H., and Chiu, A.S., (2012), “Performance drivers of green innovation under incomplete information”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 234-250.
Yoo, Y., Boland Jr, R.J., Lyytinen, K., and Majchrzak, A., (2012), “Organizing for innovation in the digitized world”, Organization Science, 23(5), 1398-1408.