دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-108 
5. تدوین روش تحلیل ریسک چندشاخصه استفاده از پساب در کاربری‌های مختلف

صفحه 36-46

10.22112/jwwse.2021.270952.1252

جواد شفیعی نیستانک؛ عباس روزبهانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره