تدوین روش تحلیل ریسک چندشاخصه استفاده از پساب در کاربری‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری یا همان پساب­های شهری به‎عنوان یکی از منابع آب نامتعارف می­تواند منبعی مستمر و قابل کنترل برای استفاده در کاربری­های مختلف باشد. اما در عین‎حال پساب خروجی تصفیه­خانه فاضلاب می­تواند حامل آلودگی­های شیمیایی و بیوشیمیایی باشد و متعاقباً محدوده تأثیرپذیر را با مخاطرات و ریسک­هایی مواجه کند. مفهوم تحلیل ریسک به پژوهشگران و مدیران پروژه­های استفاده از پساب کمک کرده تا به ارزیابی مخاطرات استفاده از آن در کاربری­های مختلف پرداخته تا پیش از وقوع اثرات جبران­ناپذیر بر محیط­زیست و سلامت انسان، اقدام مقتضی برای کاهش و یا مدیریت آن انجام دهند. در این تحقیق ساختارهای ریسک استفاده از پساب در کشاورزی، آبیاری فضای سبز، تغذیه مصنوعی با هدف تعادل­بخشی آبخوان و صنعت با درنظر گرفتن معیارهای محیط­زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فنی ایجاد شده و هم‎چنین کیفیت پساب 27 تصفیه­خانه کشور مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای محاسبه ریسک­ها، مخاطرات مختلف استفاده از پساب گردآوری و به‎صورت سلسله مراتبی بر روی معیارهای اصلی و ریسک کلی تأثیر می­گذارند. نتایج میانگین ریسک­های نهایی استفاده از پساب در ساختار کشاورزی، آبیاری فضای سبز، تغذیه مصنوعی با هدف تعادل­بخشی آبخوان و صنعت به‎ترتیب برابر با 7/29­%، 24­%، 3/24­ % و 26­% ارزیابی شده است. هم‎چنین شایان ذکر است علی‎رغم آن که ریسک محیط­زیستی استفاده از پساب در بیشتر تصفیه­خانه‎ها پایین است، اما ریسک اجتماعی آن بالا ارزیابی شده که می­توان دلیل آن‎را عدم اطمینان به کیفیت پساب و آگاهی پایین مردم منطقه عنوان کرد.

کلیدواژه‌ها


 
ابراهیمی،س.، و کی­نژاد، م.ا.، (1393)، مهندسی محیط­زیست (ترجمه) ، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.
ابوالحسنی زرجوع، ا.، زهتابیان، غ.، مشهدی، ن.، خسروی، ح.، و سلطانی گردفرامرزی، م.، (1394)، "ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک"، نشریه بازیافت آب، 1(1)، 17-24.
دبیری، م. و بشیری­مد، س.، (1392)، آلودگی محیط زیست: هوا - آب -  خاک صوت، انتشارات اتحاد، تهران، ایران.
رازقی، ن.، منصوری، ر.، و روحانی، پ.، (1392)، استفاده دوباره آب (طرح و برنامه)، شرکت نارون آراد، تهران، ایران.
طاهریون، م.، علوی، و.، و احمدی، آ.، (1395)، "تحلیل ریسک استفاده از پساب تصفیه شده در کشاورزی با استفاده از شبکه بیزی"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 48(1)، 101-109.
Aven, T., (2011), "On some recent definitions and analysis frameworks for risk, vulnerability, and resilience", Risk Analysis, 31, 515-522.
Asgarian, M., Tabesh, M., and Rouzbahani, A., (2018), "Risk assessment and management of wastewater collection and treatment systems using FMADM methods", Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 42(1), 55-71.
Chen, Z., Ngo, H.H., Guo, W., Wang, X. C., Miechel, C., Corby, N., and O'Halloran, K., (2013), "Analysis of social attitude to the new end use of recycled water for household laundry in Australia by the regression models", Journal of Environmental Management, 126, 79-84.
Emami-Skardi, M.J., Kerachian, R., and Abdolhay, A., (2019), "Water and treated wastewater allocation in urban areas considering social attachments", Journal of Hydrology, 585, 124757.
Ghorbani Mooselu, M., Nikoo, M.R., Latifi, M., Sadegh, M., Al-Wardy, M., and Al-Rawas, G.A., (2020), "A multi-objective optimal allocation of treated wastewater in urban areas using leader-follower game", Journal of Cleaner Production, 267, 122189.
Hadipour, A., Rajaee, T., Hadipour, V., and Seidirad, S., (2016), "Multi-criteria decision-making model for wastewater reuse application: a case study from Iran", Desalination and Water Treatment, 57(30), 13857-13864.
Haimes, Y., (2009), "On the complex definition of risk: A systems-based approach", Risk Analysis: An Official Publication of The Society for Risk Analysis, 29, 1647-54.
Pan, Q., Chhipi-Shrestha, G., Zhou, D., Zhang, K., Hewage, K., and Sadiq, R., (2018), "Evaluating water reuse applications under uncertainty: Generalized intuitionistic fuzzy-based approach", Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 32, 1099-1111.
Roozbahani, A., Zahraie, B., and Tabesh, M., (2013), "Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap", Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 27(4), 923-944.
Sari, M.D.K., Kristensen, G.H., Andersen, M., Ducheyne, A.A.M. and Lee, W.A., (2016), "Water-reuse risk assessment program (WRAP): A refinery case study", Journal of Water Reuse and Desalination, 7, 162-174.
Shakeri, H., and Nazif, S., (2018), "Development of an algorithm for risk-based management of wastewater reuse alternatives", Journal of Water Reuse and Desalination, 8, 38-57.
Shariat, R., Roozbahani, A., and Ebrahimian, A., (2019), "Risk analysis of urban stormwater infrastructure systems using fuzzy spatial multi-criteria decision making", Science of the Total Environment, 647, 1468-1477.
Qian, Y., and Mecham, B., (2005), "Long‐term effects of recycled wastewater irrigation on soil chemical properties on golf course fairways", Agronomy Journal, 97(3), 717-721.
Tabesh, M., Roozbahani, A., Roghani, B., Faghihi, N.R., and Heydarzadeh, R., (2018), "Risk assessment of factors influencing non-revenue water using Bayesian Networks and Fuzzy Logic", Water Resources Management, 32, 3647-3670.
Torres, J.M., Brumbelow, K., Guikema, S.D., (2009), "Risk classification and uncertainty propagation for virtual water distribution systems", Reliability Engineering & System Safety, 94(8), 1259-1273.