بررسی شاخص‎های خورندگی و رسوب‎گذاری آب شرب تصفیه‎خانه پردیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس کنترل کیفی تصفیه خانه آب پردیس/ شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

2 کارشناس آزمایشگاه بیولوژی/ آب و فاضلاب شرق استان تهران

چکیده

تعیین شاخص‎های خورندگی آب یکی از راهبردهای مؤثر در مدیریت منابع آب شرب است. خورندگی آب می‎تواند باعث آسیب‎های اقتصادی، کاهش عمر مفید تاسیسات آبرسانی و بیماری در مصرف‎کنندگان شود. هدف این مطالعه بررسی ویژگی‎های کیفیت شیمیایی و تعیین پتانسیل خورندگی آب آشامیدنی شهر پردیس است، به‏همین منظور طی یک سال از پنج چاه فلمن اطراف رودخانه جاجرود و  مخزن مربوط به آبگیر سد لتیان نمونه‎برداری انجام شد. سپس براساس مقادیر پارامترهای کیفی نمونه‎های آب شامل pH، کل جامدهای محلول، سختی‎های دائم، موقت و کل، قلیاییت و آنیون‎های آب و پتانسیل خورندگی آب با محاسبه شاخص‎های لانژلیه، رایزنر، خورندگی، پورکوریوس و لارسون مشخص شد. آزمایش‌ها براساس روش‎های مندرج در کتاب استاندارد روش‎های آزمایش آب و فاضلاب انجام شد. طبق نتایج به‎دست آمده، در کل، کیفیت آب ورودی متمایل به خورندگی بوده و توصیه می‎شود خطوط انتقال و توزیع آب از جنس مقاوم انتخاب شود یا اقداماتی هم‎چون پوشش دیواره داخلی لوله یا اصلاح کیفیت آب انجام گیرد. این درحالی است که آب خروجی از تصفیه‎خانه کمی رسوب‎گذار بوده و کیفیت مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


 
دیانتی تیلکی، ر.، و محمودی، م.، (1379)، "بررسی شاخص‎های رسوب‎گذاری و خورندگی منابع آب شرب برخی از شهرهای استان مازندران"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 4(2)، 57-67.
جعفرزاده، ن.، و سواری، ع.، (1388)، "بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‎گذاری آب شرب شبکه توزیع شهر اهواز"، مجله  علوم طبیعی و تکنولوژی، 10(4)، 65-74.
داودی، م.، اسکندری، ع.، برجسته، ف.، سرمدی، م.، و سلیمی، ج.، (1395)، "بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‎گذاری آب شرب روستایی شهرستان تایباد در سال 94-۹۵"، مجله طنین سلامت، 4(2)، 4-13.
صالحی، س.، المدرسی، ع.، و میرحسینی، الف،. (1400)، "بررسی عوامل تشکیل رسوب در شبکه توزیع آب شرب شهر سوق و رابطه آن با خواص آب"، مجله آب و فاضلاب، 32(1)، 106-124.
علیدادی، ح. توکلی، ب.، و ظریف، ب.، (1398)، "پتانسیل خوردگى و رسوب‎گذارى در شبکه توزیع آب آشامیدنى: مطالعه موردى شهر مشهد، 1396"، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 4(4)، 272-282.
غنی‎زاده، ج.، و قانعیان، م.، (1388)، "پتانسیل خوردگی و رسوب‎گذاری آب آشامیدنی در سیستم‎های آبرسانی مراکز نظامی"، مجله طب نظامی، 11(3)، 155-160.
فرزادکیا، م.، و عسگری، ای.، (1396)، "مطالعه پتانسیل خوردگی آب آشامیدنی در شبکه توزیع شهر ملکشاهی استان ایلام، بهار 93"، مجله رهاورد سلامت، 2(1)، 21-28.
مختاری، س.، علی قادری، م.، و حضرتی، س.، (1389)، "ارزیابی وضعیت خورندگی و رسوب‏گذاری شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل با استفاده از شاخصهای لانژلیه و رایزنر"، مجله سلامت و بهداشت، 1(2)، 14-23.
مظلومی، س.، بابایی، ع.، و فضل زاده، م.، (1387)، "پتانسیل خوردگی آب اشامیدنی شهر شیراز"، مجله طلوع بهداشت، 1(2)، 71-64.
مهوی، ع.، (1387)، " فاکتورهای خوردگی در سیستم توزیع آب آشامیدنی زنجان"، پایان نامه دکتری، دانشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
ملکوتیان، م.، فاتحیان، ع.، و میدانی، ا.، (1391)، "بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‎گذاری آب شرب شبکه توزیع شهر کرمان"، مجله طلوع بهداشت، 11(3)، 1-10.
American Public Health Association (APHA), (2005), Standard methods for the examination of water and wastewater, Washington, DC, USA.
AWWA. (2005), Water treatment plant design, 4th Edition, Mc Graw Hill, New York.
Agatemor, C., and Okolo, P.O., (2008), “Studies of corrosion tendency of drinking water in the distribution system at the University of Benin”, Journal of Environmentalist, 28(3), 379-84.
Cavano R.R., (2005), “Understanding scaling indices and calculating inhibitor dosages”, In CORROSION 2005, OnePetro.
Dehghani, M., Tex, F., and Zamanian, Z., (2010), “Assessment of the potential of scale formation and corrosivity of tap water resources and the network distribution system in Shiraz, South Iran”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 13(2), 88-92.
Ghaneian, MT., Ehrampoush, MH. and Ghanizadeh, GH., (2009), “Survey of corrosion and precipitation potential in dual water distribution system in Kharanagh district of Yazd”, Journal of Toloo-E-Behdasht, 7(3-4), 65-72.
Hosseini, H., (2009), “Study on corrosion and scaling indexes of drinking water in west regions of Iran (case study Javanroud city)”, 12th National Conference of Environmental Health, Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran, pp. 123-126
Imran, S.A., Dietz, J.D., Mutoti, G., Taylor, J.S., and Randall, A.A., (2005), “Modifed Larsons ratio incorporating temperature, water age, and electroneutrality effects on red water release”, Journal of Environmental engineering, 131(11),1514-20.
Kawamura S., (2000), Integrated design and operation of water treatment facilities, 2nd Edition, John Wiley and Sons, New York.
Li, X., Wang, H., and Zh, Yu. (2014), “Characterization of the bacterial communities and iron corrosion scales in drinking groundwater distribution systems with chlorine/chloramine”, Journal of International Biodeter Biodegradation, 96(2), 71-79.
Metcalf, E., Tchobanogolus, G., and Burton, F.L., (2003), Wastewater treatment: Treatment and reuse, 4th Edition, McGraw-Hill, New York.
Palazzo, A., van der Merwe, J., and Combrink, G., (2015), “The accuracy of calcium-carbonate-based saturation indices in predicting the corrosivity of hot brackish water towards mild steel”, Journal of Southern Afr Instit Mining Metallurgy, 115(12), 1229-38.
Peng, C.Y., and Korshin, G.V. (2011), “Speciation of trace inorganic contaminants in corrosion scales and deposits formed in drinking water distribution systems”, Journal of Water Research, 45(3), 5553-5563.
Świetlik, J., Raczyk-Stanisławiak, U., and Piszora, P., (2012), “Corrosion in drinking water pipes: The importance of green rusts”, Journal of Water Research, 46(3), 1-10. 
Spellman, F., (2008), The science of water concepts and application, 2nd Edition, CRC Press, New York.
Shankar, B.S. (2014), “Determination of scaling and corrosion tendencies of water through the use of Langelier and Ryznar indices”, Scholars Journal of Engineering and Technology, 2(2A), 123-127.
Saifelnasr, A., Bakheit, M., Kamal, K., and Lila, A., (2013), “Calcium carbonate scale formation, prediction and treatment”, Journal of International Letters Chemistry Physics Astronomy, 12(3), 47-58.
Shyam, R., and Kalwania, G.S. (2010), “Corrosivness and scaling potentioal of ground water from Sikar city, Rajasthan (India)”, Journal of ENatura Conscientia, 1(3), 223-239.
Shams, M., Mohamadi, A., and Sajadi, S.A., (2012) “Evaluation of corrosion and scaling potential of water in rural water supply distribution networks of Tabas”, Journal of Iran World Applied Science, 17(2), 1484-1489.
Shahmohammadi, S., and Noori, A., (2018), “A study on corrosion and scaling potential of drinking water supply resources in rural areas of Sarvabad, west of Iran “, Journal of Advanced Environment and Health Research, 6(2), 52-60
Tarantseva, K.R., and Firsova, V.N., (2006), “The effect of corrosion products on the toxicity of industrial sewage”, Journal of Protect Metals, 42(2), 188-93
Vasconcelos, H.C., Fernández-Pérez, B.M., González, S., Souto, R.M., and Santana, J.J., (2015), “Characterization of the corrosive action of mineral waters from thermal sources, A case study at Azores Archipelago, Portugal”, Water, 7(7), 3515-30.
Zazouli, M., BarafrashtehPour, M., Sedaghat, F., and Mahdavi, Y., (2013), “Assessment of scale formation and corrosion of drinking water supplies in Yasuj (Iran) in 2012”, Journal of Mazandaran University of Medical Science, 22(2),100-8.