دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-116 

مقاله پژوهشی

شناسایی و تحلیل آماری برخی عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک

صفحه 15-26

10.22112/jwwse.2021.240140.1216

محمدرضا وصالی ناصح؛ محمدرضا حسینی نسب؛ حامد صفی خانی؛ سجاد نوروزی؛ مهران مامقانی نژاد؛ علیرضا جوکار؛ علی غیاث‌آبادی فراهانی


بررسی حذف نماتد توسط واحدها و یکان‎های تصفیه‌خانه آب شرب پردیس

صفحه 27-37

10.22112/jwwse.2021.242138.1218

فرزانه فریدی راد؛ معصومه قلی نژاد؛ فاطمه تبریزی؛ نورمحمد سلابرزی


مطالب عمومی

مصاحبه

صفحه 66-86