شناسایی و تحلیل آماری برخی عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

چکیده

در مدیریت مصرف آب شهری عوامل مختلفی در میزان مصرف آب مشترکین وجود دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی و تحلیل اثر برخی از این عوامل بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک در سال 1398 است. به‎منظور تحلیل میزان مصرف مشترکین، ابتدا بر اساس مطالعات اولیه و مرور مطالعات مشابه، یک پرسشنامه برای جمع‎آوری اطلاعات مشترکین در چهار بخش وضعیت ملک و تاسیسات آب­بر، وضعیت کنتور، سبک زندگی، و اطلاعات خانوار طراحی شد. سپس با استفاده از روش­های نمونه­گیری آماری، یک نمونه تصادفی شامل ۱۴۰۰ مشترک انتخاب و پرسشنامه موردنظر برای آن­ها تکمیل شد. در ادامه ابتدا وضعیت مشترکین با استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی قرارگرفت و سپس برای تحلیل دقیق­تر رفتار مصرفی مشترکین، ۱۵ مولفه در قالب 4 بخش اشاره­شده با استفاده از آزمون­های فرض و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در این آزمون­های آماری، میانگین مصرف ماهیانه مشترکین در یک‎سال گذشته مبنای عمل قرارگرفت. تحلیل نتایج نشان‎داد از بین 15 مولفه مورد بررسی، فقط سه مورد ویلایی یا آپارتمانی بودن ملک، روش شستشوی اتومبیل و روش شستشوی فرش تفاوت معناداری را در میزان مصرف آب مشترکین دارند و ‌سایر مولفه­ها تفاوت معناداری را نشان ندادند. بنابراین آن‎چه در میزان مصرف آب مشترکین تعیین‎کننده­تر است شیوه یا فرهنگ مصرف آب است. این موضوع، بیانگر اولویت ترویج و آموزش همگانی و به­کارگیری ابزار تبلیغاتی در راستای نهادینه‎سازی فرهنگ صحیح مصرف آب است و پیشنهاد می­شود که در دستور کار شرکت‌های آب و فاضلاب قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 

احمدی، س.، میرفردی، ا.، و زارعی، ق.، (1392)، "بررسی رابطه مسولیت‎پذیری و گرایش به صرفه‎جویی در مصرف آب"، مجله جامعه شناسی کاربردی، 24(2)، 185-200.

بازدار، م.، گودینی، ح.، طراحی م.، زارع س.، یاراحمدی م.، محمدیان ظفرآبادی ج.، و احمدی فرد، ط.، (1395)، "بررسی تاثیر آموزش بر میزان صرفه‌جویی در مصرف آب در شهر خرم‌آباد در سال ۱۳۹۴"، مجله مهندسی بهداشت محیط، ۴(۱)، ۱-۹.

تابش، م.، علی باریانی، ا.، متولیان، س.، روزبهانی، ع.، و بیگی، س.، (1396)، "رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 49(1)، 47-56.

خلفی، ع.، شیری، ق.، و پوراشرف، ی.، (1395)، "بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش­بندی مصرف­کنندگان (مطالعه موردی: مصرف­کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام)"، مجله آب و فاضلاب، 29(2)، 59-67.

شاهنگیان، س.ا.ر.، تابش، م.، صفرپور، ه.، خاشعی، م.، و عباسی، م.، (1399). "الزامات و ضرورت‌های ارائه یک چارچوب یکپارچه و جامع در ارزیابی سیاست‌های مدیریت تقاضای آب شهری"، مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 5(4)، 16-23.

شهیدی، ع.، خاشعی سیوکی، ع.، و زراعتکار، ز.، (1397)، "بررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند"، مجله آب و فاضلاب، 30(1)، 130-135.

دهقان، ح.، و پوررضا کریم‎سرا، ن.، (1395)، "عوامل مؤثر بر سرانه مصرف آب خانواده‎های تهرانی"، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 5(19)، 245-268.

Garcia, X., Ribas, A., Llausàs, A., and Saurí, D., (2013), “Socio-demographic profiles in suburban developments: Implications for water-related attitudes and behaviors along the Mediterranean coast”, Applied Geography, 41, 46-54. 

Montgomery, D.C., and Runger, G.C., (2018), Applied statistics and probability for engineers, John Wily and Sons, New Jersey.‏

Rathnayaka, K., Maheepala, S., Nawarathna, B., George, B., Malano, H., Arora, M., and Roberts, P., (2014), “Factors affecting the variability of household water use in Melbourne, Australia”, Resources, Conservation and Recycling, 92, 85-94.  

Willis, R.M., Stewart, R.A., Giurco, D.P., Talebpour, M.R., and Mousavinejad, A. (2013), “End use water consumption in households: impact of socio-demographic factors and efficient devices”, Journal of Cleaner Production, 60, 107-115.  

 

 
احمدی، س.، میرفردی، ا.، و زارعی، ق.، (1392)، "بررسی رابطه مسولیت‎پذیری و گرایش به صرفه‎جویی در مصرف آب"، مجله جامعه شناسی کاربردی، 24(2)، 185-200.
بازدار، م.، گودینی، ح.، طراحی م.، زارع س.، یاراحمدی م.، محمدیان ظفرآبادی ج.، و احمدی فرد، ط.، (1395)، "بررسی تاثیر آموزش بر میزان صرفه‌جویی در مصرف آب در شهر خرم‌آباد در سال ۱۳۹۴"، مجله مهندسی بهداشت محیط، ۴(۱)، ۱-۹.
تابش، م.، علی باریانی، ا.، متولیان، س.، روزبهانی، ع.، و بیگی، س.، (1396)، "رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 49(1)، 47-56.
خلفی، ع.، شیری، ق.، و پوراشرف، ی.، (1395)، "بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش­بندی مصرف­کنندگان (مطالعه موردی: مصرف­کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام)"، مجله آب و فاضلاب، 29(2)، 59-67.
شاهنگیان، س.ا.ر.، تابش، م.، صفرپور، ه.، خاشعی، م.، و عباسی، م.، (1399). "الزامات و ضرورت‌های ارائه یک چارچوب یکپارچه و جامع در ارزیابی سیاست‌های مدیریت تقاضای آب شهری"، مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 5(4)، 16-23.
شهیدی، ع.، خاشعی سیوکی، ع.، و زراعتکار، ز.، (1397)، "بررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند"، مجله آب و فاضلاب، 30(1)، 130-135.
دهقان، ح.، و پوررضا کریم‎سرا، ن.، (1395)، "عوامل مؤثر بر سرانه مصرف آب خانواده‎های تهرانی"، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 5(19)، 245-268.
Garcia, X., Ribas, A., Llausàs, A., and Saurí, D., (2013), “Socio-demographic profiles in suburban developments: Implications for water-related attitudes and behaviors along the Mediterranean coast”, Applied Geography, 41, 46-54. 
Montgomery, D.C., and Runger, G.C., (2018), Applied statistics and probability for engineers, John Wily and Sons, New Jersey.‏
Rathnayaka, K., Maheepala, S., Nawarathna, B., George, B., Malano, H., Arora, M., and Roberts, P., (2014), “Factors affecting the variability of household water use in Melbourne, Australia”, Resources, Conservation and Recycling, 92, 85-94.  
Willis, R.M., Stewart, R.A., Giurco, D.P., Talebpour, M.R., and Mousavinejad, A. (2013), “End use water consumption in households: impact of socio-demographic factors and efficient devices”, Journal of Cleaner Production, 60, 107-115.