بررسی حذف نماتد توسط واحدها و یکان‎های تصفیه‌خانه آب شرب پردیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس کنترل کیفی تصفیه خانه آب پردیس/ شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

2 کارشناس آزمایشگاه بیولوژی/ آب و فاضلاب شرق استان تهران

3 کارشناس آزمایشگاه شیمی/ شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

4 کارشناس آزمایشگاه/ شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

چکیده

ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ هستند ﮐﻪ تنوع زیادی دارند. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ ﻋﻤﺪﻩ‎ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ‎ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ حذف آن‎ها در مقابل گندزدایی است. صافی‎ها می‎تواند بستر مناسبی برای زاد و ولد آن‎ها باشند. بنابراین ﺑﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ‏ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ ﺻﺎﻓﻲ‎ها و شستشوی مناسب، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺣﺬﻑ نماتدها به‎طور قابل‎توجهی ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ می‎یابد. در تصفیه‎خانه آب پردیس با مشاهده افزایش نماتد پس از یک‎دوره بحران و ورود آب ناشی از سیلاب رودخانه جاجرود، با کدورت بالا (حدود  NTU300) در صدد رفع این مشکل، آزمون‎ها واقداماتی شامل: شستشوی صافی‎ها، شوک کلر و شستشو با پرکلرین در غلظت‎های 200،100،50،35 ppm انجام شد. به این‎منظور نمونه‌گیری از نقاط شاخص تصفیه‌خانه در یک دوره 9 روزه انجام پذیرفت و آزمون‌های بیولوژیکی، به‎منظور شناسایی حضور زئوپلانکتون‌ها (به‎خصوص نماتد) و آزمون‌های فیزیکو شیمیایی، به‎منظور بررسی اثر این بحران بر خواص شیمی فیزیک آب، بر روی نمونه‌ها صورت‎گرفت. بعد از انجام اقدامات مذکور و نمونه‌گیری مجدد به‎مدت 4 روز، نتایج حاکی از عدم حضور نماتد در خروجی صافی‌ها بود، درضمن درصد حذف و کارایی صافی‌ها به بیش از 99 درصد رسید که بیشتر از مقادیر گزارش شده در منابع بود. این مطالعه به‎منظور متوقف کردن مراحل مختلف رشد نماتدها و جلوگیری از ورود آن‌ها به فاز تکثیر انجام شد. روش‎های مذکور با توجه به نتایج آزمایشگاهی مربوط به نمونه‎های برداشت شده از بخش‎های مختلف تصفیه‎خانه برای حذف نماتد کارایی مشابه نداشتند.

کلیدواژه‌ها


 

بانژاد، ح.، مکاری، م.، مصدقی، م.، و دعایی، ی.، (1387)، "ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانه‎های محیط بستر صافی"، مجله آب و فاضلاب، 19(4)، 40-47.

رشیدی مهرآبادی، ع.، رازقی، ن.، عظیمی، ع.، موبدی، ا.، و ترابیان، ع.، (1383)، "اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارایه روشی برای بهبود"، محیط شناسی، 30(31)، 21-28.

رشیدی مهرآبادی، ع.، و ترابیان، ع.، (1385)، "بررسی کارآیی فرایند فیلتراسیون مستقیم در حذف نماتدهای آزادزی از آب"، محیط شناسی، 32 (39)، 75-82.

عطابخش، پ.،  امین، م.، هاشمی، م.، و گرجی‎زاده، ا.، (1396)، "عملکرد فیلترها پس از شستشوی معکوس با بررسی میزان کاهش کدورت و شمارش زئوپلانکتون‌ها در تصفیه‌خانه آب اصفهان"، مجله آب و فاضلاب، 28(6)، 55-61.

گروه بهره‎برداری تصفیه‎خانه آب شرب پردیس، (1397)، دستورالعمل بهرهبرداری از تصفیه‌خانه آب شرب پردیس، شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران، پردیس، ایران.  

مرتضایی، ر.، پازوکی، ج.، و معصومیان، م.، (1386)، "انگل‎های نماتد جداشده از چند گونه ماهیان آب شیرین استان خوزستان"، پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 3(77)، 1-8.

میران‎زاده، م،، حسن‎زاده.، م.، دهقان، س.، و صباحی، ب.، (1390)، " بررسی رابطه بین میزان کدورت، کیفیت میکروبی و غلظت کلر باقی‎مانده در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان در سال 1387"، نشریه فیض، 15(2)، 127-131.

معمارزاده، م.، نجفی، پ.، و افیونی، م.، (۱۳۸۹)، "بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‎ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان"، مجله آب و فاضلاب، 21(1)، 73-83.

American Water Works Association, (2002), AWWA Standard B100-01, NSF Standard 61, Standard 61 approved for drinking water and NSF Standard 50 approved for swimming pools, Approved by American National Standards Institute, USA.

Casas-Monroy, O., Linley, R.D., Chan, P.Sh., Kydd, J., Byllaardt, J.V., and Bailey, S., (2018), “Evaluating efficacy of filtration + UV-C radiation for ballast water treatment at different temperatures”, Journal of Sea Research,133(2), 20-28

Dematte, J.B.I., Tihodod, D., De Almeida, A., Dematte, M.E.S.P., and Perecin, D., (1993). “Quality of water for nursery plant irrigation: Use of electrical discharges without thermis effect and of electric fields for Meloidogyne incognita race 1”, Agropecuaria Brasileira, 28(3), 329-355. 

Elmelko, M.B., (2003), “Removal of viable and inactivated Cryptosporidium by dual-and tri-media filtration”, Water Research, 37(1-2), 2998-3008.

James A., (2017), Biology, detection, and management of plant pathogens in irrigation water, Chapter 9: Plant-parasitic nematodes in irrigation water, The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota.

Kau, S.M., and Lawler, D.F. (1995), “Dynamics of deep bed filtration: velocity, depth, and media”, Journal of Environmental Engineering, 121(12), 850-859.

Moens, M., Moermans, R. and Hendrickx, G., (1991), “Sensitivity of Meloidogyne incognita second stage juveniles to ozone treatment”, South African Journal of Plant and Soil, 56(3b), 1313- 1319.

Peng, L., Lei, L., Xiao, L., and Han, B., (2019), “Cyanobacterial removal by a red soil-based flocculant and its effect on zooplankton: an experiment with deep enclosures in a tropical reservoir in China”, Water Environment Protection and Contamination Treatment, 26(1), 30663-30674.

Rice, E.W., and Baird, R.B., and Eaton, A.D., (2017), Standard methods for the examination of water and wastewater, 23rd Edition, American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. 

Runia, W.T., and Amsing, J.J., (1996), “Disinfestation of nematode-infested recirculation water by ozone and activated hydrogen peroxide”, Proceedings of the 9th International Congress on Soilless Culture St. Helier, Jersey, Channel Islands, 381-393.

Sardari, R.A., and Osouleddini, N., (2018), “The data on the removal of turbidity and biological agents in spent filter backwash by bed ceramic in water treatment process “, Data in Brief, 19(1), 1794-1798.

Van Os, E.A., Amsing, J.J., van Kuik, A.J., and Willers, H., (1999)., “Slow sand filtration: a potential method for the elimination of pathogens and nematodes in recirculating nutrient solutions from glasshouse-grown crops”, Acta Horticulturae, 481(11), 519-525.

 
بانژاد، ح.، مکاری، م.، مصدقی، م.، و دعایی، ی.، (1387)، "ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانه‎های محیط بستر صافی"، مجله آب و فاضلاب، 19(4)، 40-47.
رشیدی مهرآبادی، ع.، رازقی، ن.، عظیمی، ع.، موبدی، ا.، و ترابیان، ع.، (1383)، "اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارایه روشی برای بهبود"، محیط شناسی، 30(31)، 21-28.
رشیدی مهرآبادی، ع.، و ترابیان، ع.، (1385)، "بررسی کارآیی فرایند فیلتراسیون مستقیم در حذف نماتدهای آزادزی از آب"، محیط شناسی، 32 (39)، 75-82.
عطابخش، پ.،  امین، م.، هاشمی، م.، و گرجی‎زاده، ا.، (1396)، "عملکرد فیلترها پس از شستشوی معکوس با بررسی میزان کاهش کدورت و شمارش زئوپلانکتون‌ها در تصفیه‌خانه آب اصفهان"، مجله آب و فاضلاب، 28(6)، 55-61.
گروه بهره‎برداری تصفیه‎خانه آب شرب پردیس، (1397)، دستورالعمل بهرهبرداری از تصفیه‌خانه آب شرب پردیس، شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران، پردیس، ایران.  
مرتضایی، ر.، پازوکی، ج.، و معصومیان، م.، (1386)، "انگل‎های نماتد جداشده از چند گونه ماهیان آب شیرین استان خوزستان"، پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 3(77)، 1-8.
میران‎زاده، م،، حسن‎زاده.، م.، دهقان، س.، و صباحی، ب.، (1390)، " بررسی رابطه بین میزان کدورت، کیفیت میکروبی و غلظت کلر باقی‎مانده در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان در سال 1387"، نشریه فیض، 15(2)، 127-131.
معمارزاده، م.، نجفی، پ.، و افیونی، م.، (۱۳۸۹)، "بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‎ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان"، مجله آب و فاضلاب، 21(1)، 73-83.
American Water Works Association, (2002), AWWA Standard B100-01, NSF Standard 61, Standard 61 approved for drinking water and NSF Standard 50 approved for swimming pools, Approved by American National Standards Institute, USA.
Casas-Monroy, O., Linley, R.D., Chan, P.Sh., Kydd, J., Byllaardt, J.V., and Bailey, S., (2018), “Evaluating efficacy of filtration + UV-C radiation for ballast water treatment at different temperatures”, Journal of Sea Research,133(2), 20-28
Dematte, J.B.I., Tihodod, D., De Almeida, A., Dematte, M.E.S.P., and Perecin, D., (1993). “Quality of water for nursery plant irrigation: Use of electrical discharges without thermis effect and of electric fields for Meloidogyne incognita race 1”, Agropecuaria Brasileira, 28(3), 329-355. 
Elmelko, M.B., (2003), “Removal of viable and inactivated Cryptosporidium by dual-and tri-media filtration”, Water Research, 37(1-2), 2998-3008.
James A., (2017), Biology, detection, and management of plant pathogens in irrigation water, Chapter 9: Plant-parasitic nematodes in irrigation water, The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota.
Kau, S.M., and Lawler, D.F. (1995), “Dynamics of deep bed filtration: velocity, depth, and media”, Journal of Environmental Engineering, 121(12), 850-859.
Moens, M., Moermans, R. and Hendrickx, G., (1991), “Sensitivity of Meloidogyne incognita second stage juveniles to ozone treatment”, South African Journal of Plant and Soil, 56(3b), 1313- 1319.
Peng, L., Lei, L., Xiao, L., and Han, B., (2019), “Cyanobacterial removal by a red soil-based flocculant and its effect on zooplankton: an experiment with deep enclosures in a tropical reservoir in China”, Water Environment Protection and Contamination Treatment, 26(1), 30663-30674.
Rice, E.W., and Baird, R.B., and Eaton, A.D., (2017), Standard methods for the examination of water and wastewater, 23rd Edition, American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. 
Runia, W.T., and Amsing, J.J., (1996), “Disinfestation of nematode-infested recirculation water by ozone and activated hydrogen peroxide”, Proceedings of the 9th International Congress on Soilless Culture St. Helier, Jersey, Channel Islands, 381-393.
Sardari, R.A., and Osouleddini, N., (2018), “The data on the removal of turbidity and biological agents in spent filter backwash by bed ceramic in water treatment process “, Data in Brief, 19(1), 1794-1798.
Van Os, E.A., Amsing, J.J., van Kuik, A.J., and Willers, H., (1999)., “Slow sand filtration: a potential method for the elimination of pathogens and nematodes in recirculating nutrient solutions from glasshouse-grown crops”, Acta Horticulturae, 481(11), 519-525.