ارزیابی عملکرد شاخص های مالی صنعت آب و فاضلاب شهری با تاکید بر اندازه شرکت، رویکرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 کارشناس مسول

چکیده

امروزه نظر به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و شرایط کسب و کار واحدهای نهادی و محدودیت منابع، نقش و اهمیت کارآمدی و بهره­وری در راستای نیل به رسالت­های سازمانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با توجه به مشخصه­های خاص حاکم بر صنعت آب و فاضلاب به ویژه کنترل قیمت­ها توسط دولت، ارتقای بهره­وری می­تواند بسیاری از مشکلات این صنعت را برطرف کند­. در این پژوهش، عملکرد شاخص­های عملکرد مالی شامل نقدینگی، فعالیت، اقتصادی، سودآوری و سرمایه­گذاری با رویکرد مدل تحلیل پوششی داده­ها در قیاس با شیوه­ متداول سنجش شاخص­ها در سال 1396 برای مدیریت بخشی صنعت آب و فاضلاب شهری انجام شده است. به‎دلیل غیرهمگن بودن جامعه آماری، بر متغیر اندازه ­شرکت تمرکز شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل تحلیل پوششی داده­ها، با ضریب اطمینان زیاد قادر به شناسایی کارآمدی در راستای برنامه­ریزی و تصمیم­گیری مدیریت است. برپایه­ نتایج پژوهش، شرکت­های هلدینگ صنعت آب و فاضلاب از نظر کارآمدی بسیار متفاوت هستند. هم‎چنین بعد از گروه­بندی شرکت­های هلدینگ صنعت به 5 گروه مستقل با برخی شاخص­های خاص، بین کارآمدی شاخص­های مالی با فرض بازده نسبت به مقیاس ثابت و اندازه­ شرکت تفاوت محسوسی وجود دارد و با فرض متغیر نسبت به مقیاس، تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 

امامی میبدی، ع.، (1390)، کارآیی و بهره­وری از دیدگاه اقتصادی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

دفتر مجامع و نظارت مالی، (1397)، "ارزیابی عملکرد سال مالی 1396 (ابجد)"، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران.

دفتر مجامع و نظارت مالی، (1397)، " نتایج عمل، روایت هفدهم (سال مالی 1396)"، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران.

آذر، ع.، و رجب‌زاده، ع.، (1389)، تصمیم‌گیری کاربردی (MADM)، انتشارات نگاه دانش، تهران.

Dong, X., Du, X., Li, K., Zeng, S., and Bledsoe, B., (2018), "Benchmarking sustainability of urban water infrastructure systems in China", Journal of Cleaner Production, 170(1), 330-338. 

Gamze, G., Juneseok, L., and Jonathan, K., (2018), "Assessing the performance of a California Water Utility using two-stage data envelopment analysis", Journal of Water Resources Planning and Management, 144(4), 330-345.

Molinos-Senante, M., Donoso, G., Sala-Garrido, R., and Villegas, A., (2018), "Benchmarking the efficiency of the Chilean water and sewerage companies: Adouble bootstrap approach", Environmental Sience and Pollution Research, 25(9), 8432-8440.  

 
امامی میبدی، ع.، (1390)، کارآیی و بهره­وری از دیدگاه اقتصادی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
دفتر مجامع و نظارت مالی، (1397)، "ارزیابی عملکرد سال مالی 1396 (ابجد)"، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران.
دفتر مجامع و نظارت مالی، (1397)، " نتایج عمل، روایت هفدهم (سال مالی 1396)"، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران.
آذر، ع.، و رجب‌زاده، ع.، (1389)، تصمیم‌گیری کاربردی (MADM)، انتشارات نگاه دانش، تهران.
Dong, X., Du, X., Li, K., Zeng, S., and Bledsoe, B., (2018), "Benchmarking sustainability of urban water infrastructure systems in China", Journal of Cleaner Production, 170(1), 330-338. 
Gamze, G., Juneseok, L., and Jonathan, K., (2018), "Assessing the performance of a California Water Utility using two-stage data envelopment analysis", Journal of Water Resources Planning and Management, 144(4), 330-345.
Molinos-Senante, M., Donoso, G., Sala-Garrido, R., and Villegas, A., (2018), "Benchmarking the efficiency of the Chilean water and sewerage companies: Adouble bootstrap approach", Environmental Sience and Pollution Research, 25(9), 8432-8440.