کاهش دامنه فشاری و ایجاد لایه هم‌فشار با کمک نصب شیرهای فشارشکن

نوع مقاله : یادداشت فنی (ترویجی)

نویسنده

دانشجوی دکتری عمران آب سازه هیدرولیکی- شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران

چکیده

شبکه توزیع مهم­ترین بخش سیستم آبرسانی است. حوادث و نشت در شبکه­های توزیع همواره دغدغه شرکت­های آبفا است. کاهش حوادث و هدررفت توسط پارامتر­های هیدرولیکی نظیر مدیریت فشار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. یکی از این روش­ها این‎گونه است که هد فشاری درگره­های شبکه تا حد ممکن به حداقل هد استاندارد نزدیک شود. برای این‎کار باید دامنه فشاری کاهش یابد. این­ کاهش با ایجاد لایه هم­فشار و زون­بندی جدید به‎کمک نصب شیرفشارشکن انجام می­پذیرد. طبق نظریه­های علمی با کاهش فشار، حوادث و هدررفت نیز کاهش پیدا خواهد کرد. بعد از بررسی زون‎های مختلف مخازن از نظر گستردگی تعداد حوادث، مخزن 94 با دارا بودن بیشترین تعداد حوادث به‎عنوان محدوده مورد مطالعاتی انتخاب شد. باکمک نرم افزار WaterGems و اطلاعات GIS این مخزن در نرم ا­فزار مدل‎سازی شد. بعد از صحت‎سنجی مدل براساس داده­های فشاری برداشت شده، وضعیت هیدرولیکی شبکه مخزن بررسی و تحلیل شد. 53% ازگره­ها فشار بیشتراز 6 اتمسفر داشتند که در این دامنه فشاری، هدررفت و حوادث متصور است. به‎منظور اصلاح شبکه، طرح پیشنهادی افزایش لایه هم­فشار با سناریوی نصب 4 شیر فشارشکن برای شبکه اعمال شد. برای ایزوله کردن شبکه، 13 عدد شیر نیز درنظر گرفته شد. با اعمال تغییرات مشاهده شد در زمان حداقل مصرف هیچ گره­ای دیگر فشار بالای 6 اتمسفر نخواهد داشت. طبق یافته­های علمی با کاهش فشار به کاهش حوادث و نشت نیز می­توان دست یافت.

کلیدواژه‌ها


 
آشفته، ج.، (1370)، طراحی شبکه آبرسانی، انتشارات حسینیان، چاپ سوم.
تابش،م.، و واسطی،م.، (1386)، "کاهش میزان نشت در شبکه‎های توزیع آب شهری از طریق حداقل نمودن فشار اضافی در شبکه"،  مجله تحقیقات آب ایران، 2(2)، 53-66.   
جهانگیر،م.، بارانی،غ.، و جهانگیر،ج.، (1390)، "بهینه‎سازی شبکه­های آبرسانی با مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت در محیط WaterGems (مطالعه موردی مجتمع آبرسانی دو حصاران خراسان جنوبی)"، کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب، تهران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، (1392)، "ضوابط طراحی سامانه‎های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی"، نشریه 3-117 بازنگری اول، معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تهران، ایران
Saldarriag, J., and Andrés Salcedo, C., )2015(, "Determination of optimal location and settings of pressure reducing valves in water distribution networks for minimizing water losses", Procedia Engineering, 119, 973-983.