دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در تاریخ 7 تا 9 آذرماه 1402 برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقالات تا 5 مهرماه 1402 است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید.