اعطای مجوز پروانه انتشار به نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب:

اعطای مجوز پروانه انتشار به نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب:

این نشریه بر اساس مجوز کمیسون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شماره 3/18/290129 مورخ 1395/12/16 و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 86092 مورخ 1398/10/30 دارای پروانه انتشار می باشد.