اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران منابع آب استاد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
mtabeshut.ac.ir
02166498981

h-index: Scopus: 18  

سردبیر

دکتر علی حقیقی

عمران استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=33%2f1384124&CultureID=1
a.haghighiscu.ac.ir
0000-0002-2765-6929

h-index: 19  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران منابع آب استاد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh#activity-13
mtabeshut.ac.ir
021-61112258

h-index: Scopus: 18  

تیکو تانیمبو

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه ویت واتر سراند، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

www.researchgate.net/profile/Tiku-Tanyimboh
tiku.tanyimbohwits.ac.za

دکتر علی ترابیان

دانشکده محیط زیست استاد، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
atorabiut.ac.ir
021-61113184

دکتر افشـین تکدسـتان

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

fhealth.ajums.ac.ir/fa-IR/fhealth.ajums.ac/47940/Person/view/81094/579
afshin_iryahoo.com
---

دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

cwe.sbu.ac.ir/~m_jalili
m_jalilisbu.ac.ir
73932466

دکتر عبداله رشیدی مهرآبادی

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

scimet.sbu.ac.ir/Abdollah_RashidiMehrabadi
a_rashidisbu.ac.ir

دراگان ساویچ

هیدرواینفورماتیک- مهندسی سیستمهای آبی استاد، دانشگاه اگزتر، لندن.

emps.exeter.ac.uk/engineering/staff/dsavic
d.savicexeter.ac.uk
0000-0001-9567-9041

h-index: 73  

دکتر سیدحسین سجادی فر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

mst.aut.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1/
h.sajadifargmail.com

دکتر محمدحسین صراف زاده

مهندسی شیمی استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
sarrafzdhut.ac.ir
---

دکتر حمیدرضا صـفوی

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

hasafavi.iut.ac.ir/fa
hasafavicc.iut.ac.ir
03113913826

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1482;
nassertalebgmail.com
0711-6473499 (Internal:3018)

راضیه فرمانی

مهندسی عمران - منابع آب دانشیار ، دانشگاه اگزتر ، انگستان

emps.exeter.ac.uk/engineering/staff/rfarmani
r.farmaniexeter.ac.uk

اورازیو گیوستولیسی

مهندسی عمران استاد، دانشگاه پلی تکنیک باری، ایتالیا

www.poliba.it/it/info/prof-orazio-giustolisi
orazio.giustolisipoliba.it

دکتر سارا نظیف

مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
snazifut.ac.ir
021-61112237

دکتر منوچهر وثوقی

مهندسی علوم تغذیه استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

scimet.sharif.ac.ir/Manouchehr_Vossoughi
vosoughisharif.edu
021-66165487

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر هاشم امینی (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

h.amininww.ir

دکتر احمد سلامت (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

a.salamatnww.ir

مهندس علی اصغر قانع (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ghanenww.ir
021- 88977384

مجید قنادی (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

civilica.com/p/185027/
ghannadi48gmail.com

حمیدرضا هنری (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

hamidrezahonariyahoo.com