تدوین برنامه راهبردی شرکت‌های آب منطقه‌ای (مطالعه موردی: شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی صنایع-دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی ارومیه- ارومیه- ایران

چکیده

تغییر و تحولات فناوری، اقتصادی و اجتماعی موجب شده که مدیران سازمان‌ها، مطالعه محیط پیرامونی و تغییرات آینده را در زمره مهم‌ترین وظایف خود قرار دهند. در این راستا، مدیران باید با استفاده از روش‌ها و فنون کارآمد بتوانند با درنظر گرفتن تمامی عوامل به بهترین وجه، شرکت را در جهت دستیابی به اهداف آن هدایت و اداره نمایند. یکی از کارآمدترین روش‌ها، تدوین برنامه‌ریزی راهبردی است. این تحقیق به تدوین برنامه‌ریزی راهبردی برای شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با استفاده از یک چارچوب جامع تدوین استراتژی پرداخته‌ است. این چارچوب شامل چهار مرحله شروع، ورودی، مقایسه و تطبیق است که اطلاعات مربوط به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از طریق پرسشنامه از مدیران و کارشناسان این سازمان به‌دست‌آمده است. پس از تحلیل در پایان این مراحل، استراتژی‌های استخراج‌شده از ماتریس  SWOTرتبه‌بندی و راه‎کارهای اجرایی برای آن‌ها ارائه شده است. همچنین از مدل استراتژیک SOAR که ترکیبی از مدل SWOT و دیدگاه مثبت‌شناسی است، برای برنامه‌ریزی راهبردی استفاده شده که تحقق استاندارد‌‌های زیست‌محیطی بر اساس معیار‌های جهانی، پایداری در حفظ سطح کشت در استان، رشد بهره‌وری منابع آب و تأسیسات به‌صورت مستمر سالانه و پیشگیری از بیابان‌زایی از نتایج تحلیل این مدل است. به‎ترتیب اولویت،‌ استراتژی‌های سازمان عبارتند از: 1- مدیریت منابع آبی در دسترس در حوضه‌های اطراف؛ 2- افزودن محصولات و خدمات جدید ولی مرتبط با محصولات و خدمات کنونی؛ 3- انتخاب شرکای اقتصادی به‌منظور مشارکت در بهره‌برداری و احداث؛ 4- اقتصادی کردن پروژه‌های در دست واگذاری برای جذب سرمایه.

کلیدواژه‌ها


 
اعرابی، م.، (1382)، برنامه‌ریزی استراتژیک گمرک، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اعرابی، م.، (1391)، دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
پویا، ح.، و رجالی، س.، (۱۳۹۴)، "تدوین واجرای برنامه‌ریزی نوآورانه استراتژیک براساس ماتریس SPACE و کارت امتیازی متوازن BSC  در اداره کل پست استان اصفهان مطالعه موردی"، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری، استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.
خاوریان گرمسیر، ا.، استاورس، ژ.، و علیان، م.، (1392)، "برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (نمونه موردی: شهر تفت)"، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 17(3)، 127-143.
لمیر، ا.ر.، دهقان قهفرخی، ا.، و لمیر، ا.م.، (1392)، "تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی"، نشریه مدیریت ورزشی، 5(4)، 179-198.
موحدی، م.م.، ابویی مهریزی، م.، و حسینی، ع.، (1391)، "استفاده از QSPM در تجزیه و تحلیل SWOT به‎عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: گروه خودرو سازی سایپا)"، فصلنامه مدیریت، 9(28)، 1-10.
ولی‎زاده ‌اوغانی، ا.، و رحمانی، ک.، (۱۳۹۲)، "تدوین برنامه استراتژیک سازمان امور اقتصاد و دارایی استان آذربایجان شرقی (1391-1395)"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
Cooperrider, D.L., and Whitney, D., (2001), “A positive revolution in change: Appreciative inquiry”, Public Administration and Public Policy, 87, 611-630.
David, F.R., (1989), “How companies define their mission”, Long Range Planning, 22(1), 90-97.
David, F.R., (2011), Strategic management: Concepts and cases, Peaeson/Prentice Hall.
Harrison, J.S., and John, C.H.S., (2009), Foundations in strategic management, 5th Edition, Cengage Learning.
Hill, C.W., Jones, G.R., and Schilling, M.A., (2014), Strategic management: Theory and cases: An integrated approach, Cengage Learning.
Hunger, J.D., and Wheelen, T.L., (2003), Essentials of strategic management, (Vol. 9). NJ: Prentice Hall.
Schwenk, C.R., (1995), “Strategic decision making”, Journal of Management, 21(3), 471-493.
Stavros, J., Cooperrider, D., and Kelley, D.L., (2003), “Strategic inquiry appreciative intent: inspiration to SOAR, A new framework for strategic planning”, Ai Practitioner, 1(4), 10-17.
Stavros, J.M., and Saint, D., (2010), “SOAR: Linking strategy and OD to sustainable performance”, Practicing Organization Development: A Guide for Leading Change, 3, 377-394.
Robbins, S.P., and DeCenzo, D.A., (2001), Fundamentals of management: essential concepts and applications, 3rd Edition, e-business updated ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
Yazdani, M., Larijani, A.L., Zarimohaleh, S.T., and Monavarian, A., (2012), “Developing optimized strategy by comprehensive framework of strategy; Case study in a construction inspection company”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 73-83.