بررسی حذف جامدات محلول از آب‌های آلوده با استفاده از جاذب کنوکارپوس

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

دانشگاه گنبد

چکیده

بالا بودن میزان جامدات محلول (TDS) و جامدات معلق (TSS) در آب معمول‌ترین عوامل گرفتگی قطره‌چکان‌ها هستند. آبیاری با آب حاوی EC و TDS بالا نتایج سوئی روی کارایی سیستم­های آبیاری قطره‌ای دارد، به‌خصوص در مناطقی که تبخیر و تعرق سالانه از میزان بارندگی بیشتر است. بالا بودن شوری آب به‌علاوه pH بیشتر از 7 سبب رسوب املاح به‌ویژه کربنات کلسیم در سیستم­های آبیاری قطره‌ای می­شود. در این تحقیق اثر گیاه کنوکارپوس بر حذف جامدات محلول از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور بررسی حذف جامدات محلول آزمایش‌های ناپیوسته انجام و بازدهی جاذب‌ها در حذف جامدات محلول از محلول آبی تعیین شد. پارامترهای مختلفی ازجمله pH، زمان تماس، جرم جاذب و غلظت اولیه جامدات محلول روی جذب جامدات محلول مورد آزمایش قرار گرفت. pH بهینه برای هر دو جاذب برابر 3 و زمان تعادل برای جاذب نی برابر 10 دقیقه به‎دست آمد. بازدهی جذب جاذب با جرم 1/0 گرم  55/93 درصد به‎دست آمد. با افزایش غلظت جامدات محلول (83-960 میلی‌گرم بر لیتر)، بازدهی جذب نی از 9/88 درصد به 5/42 درصد کاهش‌یافت. در بین ایزوترم های مورد مطالعه، فرآیند جذب از مدل ایزوترم لانگمویر تبعیت کرد. از بین مدل‌های سینتیک داده‌های آزمایشگاهی با مدل سینتیک لاگرگرن مطابقت بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


 
استواری، ی.، بیگی هرچگانی، ح. ا.، و داودپان، ع. ر. (1390)، "ارزیابی، بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی برخی از شاخص­های کیفی آب برای کاربرد در طراحی آبیاری قطره ای در دشت لردگان"، نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 2(5)، 242-254.
Bhattacharyya, K.G., and Gupta, S.S., (2011), “Removal of Cu(II) by natural and acid-activated clays: An insight of adsorption isotherm”, Kinetic and Thermodynamics, Desalination, 272, 66-75.
Broseus, R., Cigana, J., Barbeau, B., Daines-Martinez, D., and Suty, H., (2009), “Removal of total dissolved solids, nitrates and ammonium ions from drinking water using charge-barrier capacitive deionization”, Desalination, 249, 217-223.
Das, D., Rose, V.L., Das, N.­, (2015), “Enhanced TDS removal using cyclodextrinated, sulfonated and aminated forms of bead-membrane due nanobiocomposite via sophorolipid mediated complexation”, Desalination, 360, 35-44.
Ding, S., Lei, Z., Yang, Y., Feng, C., and Zhang, Z., (2014), “Selective removal of cesium from aqueous solutions with nickel (II) hexacyanoferrate (III) functionalized agricultural residue–walnut”, Journal of Hazardous Materials, 270, 187-195.
Hassanlee, A.S., (2001), “Dripper clogging in tricleirrigation (case study) and its control strategy”, Journal of Agricultural Science, 10(3), 49-59.
Miller, J.E., (2003), Review of water resources and desalination technologies, SAND, 2003-0800.
Ribeiro, T., Paterniani, J., Airoldi, R., and Silva, M., (2004), “Performance of non-woven synthetic fabric and disc filters for fertrrigation water treatment”, Science of Agriculture (Piracicaba, Braz.), p: 127-133.
Ryoo,  M.W., Kim,  J.H., and Seo,  G., (2003), “Role of titania incorporated on activated carbon cloth for capacitive deionization of NaCl solution”, Journal of Colloid Interface Science, 264, 414-419.
Samia, A.K., Ghalia, A., and Mohamed Abdel, S., (2012), “Removal of heavy metals from aqueous solutions by multi-walled carbon nanotubes modified with 8-hydroxyquinoline”, Chemical Engineering Journal, 181, 159-168.
Wang, F.Y., Wang, H., and Wei Ma, J., (2010), “Adsorption of cadmium (II) ions from aqueous solution by a new low-cost adsorbent-Bamboo charcoal”, Journal of Hazardous Materials, 177, 300-306.