الزامات بازرسی شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسنده

کارشناس مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب، اصفهان، ایران

چکیده

مدیریت صحیح دارایی‌ها در تأسیسات فاضلاب مستلزم شناخت کامل مجموعه تأسیساتی است که در بهره‌برداری از شبکه‌های فاضلاب و تصفیه آن نقش دارد. بخش عمده شناخت از شبکه‌های فاضلاب با مجموعه اقدامات بازرسی شبکه‌های فاضلاب حاصل می‌شود و در اکثر بازرسی‌ها، پاکسازی و شستشوی شبکه قبل از پیمایش، الزامی است. اهمیت نقش بازرسی شبکه‌های فاضلاب به‏عنوان اولین گام اجرایی در مدیریت دارایی‌های تأسیسات فاضلاب انکارناپذیر است. تحقق اهداف بازرسی شبکه‌های فاضلاب منوط به مواردی است که درصورت عدم‏توجه به آن، بازرسی‌ها بدون نتیجه مانده و تحقق اهداف پروژه‌های مربوطه ناممکن می‌شود. در مقاله حاضر با بررسی چالش‌های اولیه در تحقق اهداف پروژ‌های بازرسی و بازسازی شبکه‌های فاضلاب، ضمن بررسی تجارب به‏دست آمده در داخل کشور، الزامات اساسی و اولیه پروژه‌های اشاره‌شده تبیین می‏شود.

کلیدواژه‌ها


 
EN Standard: Drain and sewer systems outside buildings, English version of DIN EN 752:2008-04
EN Standard: Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings, Part 1: Cleaning
NASSCO Standard, (2010), Pipeline Assessment and Certification Program (PACP).