بررسی کیفیت رودخانه زرینه‌رود با استفاده ازشاخص استاندارد کیفیت منابع آب سطحی ایران

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 کارشناس امور آب و فاضلاب

2 مهندس

چکیده

رودخانه زرینه‌رود از جمله مهم‌ترین و طویل‌ترین رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که از کوه‌های چهل چشمه کردستان سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به دریاچه ارومیه می‌ریزد. از جمله استفاده‌های عمده آن، استفاده برای شرب است که به‏دلیل آلوده شدن رودخانه در فصول مختلف با آلاینده‌های گوناگون طبیعی و انسان‌ساخت، پایش کیفی آب آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش از شاخص پارامترهای متداول کیفیت منابع آب سطحی ایران (IRWQISC)، که اخیراً توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد پذیرش واقع شده و مبتنی بر اندازه‌گیری 11 پارامتر از پارامترهای کیفی آب است و مقادیر شاخص را در هفت دسته شامل؛ خیلی بد، بد، نسبتاً بد، متوسط، نسبتاً خوب، خوب و بسیار خوب توصیف می‏کند، به‏منظور بررسی کیفی رودخانه زرینه‌رود در 16 ایستگاه مطالعاتی و در چهار فصل سال استفاده و در آخر با دیگر شاخص‌های کیفی مقایسه شده است. براساس یافته‌ها، هیچ ایستگاهی در هیچ دوره‌ای در دامنه خیلی بد و بسیار خوب قرار نمی‌گیرد و تنها در فصل بهار ایستگاه شانزده در دامنه بد واقع می‏شود. از جمله مزایای تایید شده این شاخص در این مطالعه تاثیر پارامتر EC در آن و همچنین بهبود ضرایب مربوط به وزن‌دهی به پارامترهای مرتبط با فاضلاب خانگی در محاسبات آن، نسبت به شاخص‌های دیگر است.

کلیدواژه‌ها


 
پوراصغر، م.، نوربخش، ج.، قنبری، ن.، یدالهی، ع.، و ‌اشرفی‌پور، ع.، (1387)، "بررسی وضعیت کیفی شش رودخانه مازندران با استفاده از شاخص NSFWQI"، دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران.
جمشیدزاده، ز.، (1385)، "ارزیابی کیفیت آب‌های سطحی بر مبنای شاخص CWQI"، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، 2-5. 
حسینیان، س.، موبد، پ.، حسینی زارع، ن.، یاسر، ح.، سعادتی، ن.، و کمایی، ه.، (1386). "طبقه‌بندی کیفیت رودخانه‌های دز و کارون در بازه‌ گتوند تا خرمشهر و دزفول تا بام دژ با استفاده از شاخص WQI و بررسی آنتروپی‌های جداشده در این مقطع"، مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، اهواز، دانشگاه شهید چمران.
حیدری‌نیا، م.، معاضد، ه.، و حسینی زارعی، ن.، (1387)، "طبقه‌بندی کیفیت رودخانه کارون در بازه ملاثانی تا کوت امیر با استفاده از شاخص NSFWQI"، هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، اهواز، دانشگاه شهید چمران.
رازدار، ب،. و قویدل، آ.، (1388)، "بررسی کیفیت آب تالاب انزلی با استفاده از شاخص کیفی WQI"، هفتمین مجموعه مقالات همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب، مشهد، 457-467.  شمسایی، ا.، اورعی زارع، ص.، و سارنگ، ا.، (1384)، "بررسی تطبیقی شاخص‌های کیفی و پهنه‌بندی کیفی رودخانه‌ی کارون و دز"، مجله آب و فاضلاب، 55، 39-48.
مفتاح هلقی، م.، (1389)، "پهنه‌بندی کیفی آب با استفاده از شاخص‌های متفاوت کیفی، مطالعه موردی: رودخانه اترک"، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، 18(2)، 139–148.
نوروزی، ع.، جعفرزاده حقیقی فرد، ن. و تتر، ف. (1391). ارزیابی کیفیت آب رودخانه گرگر بر اساس شاخص‌های آب NSFWQI و PRATI. دومین همایش ملی جریان و آلودگی آب، تهران.
هوشمند، ع.، کابلی، ح.، و دلقندی، م.، (1386)، "مطالعه وضعیت کیفی آب رودخانه‌ها با استفاده از شاخص‌های کیفیت آب WQI، OWQI و CWQI، مطالعه موردی: بازه ملاثانی - اهواز رودخانه کارون"، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، انجمن مهندسی آبیاری و آب.
Babaei Semiromi, F., Hassani, A.H., Torabian, A., and Karbassi, A.R., (2011), “Evolution of a new surface water quality index for Karoon catchment in Iran”, Water Science and Technology, 64(12), 2483-2491.
Baghvand, A., Nasrabadi, T., Nabi Bidhendi, G.H., Vosoogh, A., Karbassi, A., and Mehrdadi, N., (2010), “Groundwater quality degradation of an aquifer in Iran central desert”, Desalination, 260, 264-275. 
Beamonte Cordoba, E., Casino Martınez, A., and Veres Ferrer, E., (2010), “Water quality indicators: Comparison of a probabilistic index and a general quality index: The case of the Confederacion Hidrografica del Jucar (Spain)”, Ecological Indicators, 10, 1049-1054.
Boyacioglu, H., (2006), “Surface water quality assessment using factor analysis”, Journal of Water SA, 23(3), 389-393.
De Rosemond, S., Duro, D.C., and Dube, M., (2008). “Comparative analysis of regional water quality in Canada using the Water Quality Index”, Environment Monitoring Assessment, 156(1), 223-240.
Fredrick, W.K., and Tamim, Y., (2007), “Developing a standardized water quality index for evaluating surface water quality”, Journal of the American Water Resources Association, 43(2), 533-545.
Kumar, A., and Dua, A., (2009), “Water quality index for assessment of water quality of river Ravi at Madhopur (India)”, Global Journal of Environmental Sciences, 8(1), 49-57.
Massoud, M.A., (2001), “Assessment of water quality along a recreational section of the Damour River in Lebanon using the water quality index”, Environment Monitoring Assessment, 184(7), 4151-4160.
Mishra, A., Mukherjee, A., Tripathi, B.D., (2009), “Seasonal and temporal variations in physico-chemical and bacteriological characteristics of river Ganga in Varanasi”, International Journal of Environmental Research, 3(3), 395-402.
Najafpour, Sh., Alkarkhi, A.F.M., Kadir, M.O.A., and Najafpour, Gh. D., (2008), “Evaluation of spatial and temporal variation in river water quality”, International Journal of Environmental Research, 2(4), 349-358.
Pezhman, A., (2009), “Determine of water quality index and power of self-ventilation in Haraz River”, M.Sc. Thesis, Collage of Environment Engineering, University of Tehran.   
Saaty, T.L., (2008), “Decision making with the analytic hierarchy process”, International Journal of Science, 1(1), 83-98.
Shabbir, R., and Ahmad, S., (2015), “Use of Geographic Information System and Water Quality Index to assess groundwater quality in Rawalpindi and Islamabad”, Arabian Journal for Science and Engineering, 40(7), 33-47.
Tanja, S., Genevieve, C., de Alexander, S., and Rickwood, C., (2012), “Global water quality index and hot-deck imputation of missing data”, Ecological Indicators, 17, 108-119. 
The Iranian Department of Environment, (2011), “Iran water quality index for surface water resources-conventional parameters (IRWQISC)”,   https://www.doe.ir/Portal/file/?696074/.
The Iranian Department of Environment, (2007), “Project of reconnaissance, control and reduce of the pollution of Zarrinehrood River”, Bureau of Check of Water and Soil Pollution.