بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندردهای آب شرب در سال 1395

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب اهواز ، اهواز، ایران.

2 دانشجو دکترا مهندسی محیط زیست

3 دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی مبنای قضاوت قابل شرب بودن آن است. تغییرات نامطلوب در این پارامترها می تواند سلامت مصرف کنندگان را تهدید کند. لذا هدف از این مطالعه بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب شرب شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی و سازمان بهداشت جهانی (WHO) می باشد. در این مطالعه که از نوع توصیفی –مقطعی بوده، نمونه برداری در مدت زمان 48 هفته (سال 95) از تصفیه خانه های شماره 1، 2، 3، 4 و 5 شهر اهواز و 6 نقطه در شبکه توزیع آب انجام گرفت. آنالیزهای آب بر اساس روش های مندرج در استاندارد متد صورت گرفت. آزمایشات میکروبی کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی با روش تخمیر نه لوله ای انجام گرفت. میانگین پارامترهای اندازه گیری شده شبکه توزیع آب به ترتیب هدایت الکتریکی2282.5 میکروزیمنس بر سانتی متر، کدورتNTU 2.3، pH 7.8، قلیائیت 144.8 و سختی کل 535.5 میلی گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم، کلسیم 137.2، منیزیم 46.3، کلراید 473.2، سدیم 311.2، کلر باقیمانده 1، کل جامدات محلول 1382.7، فلوراید 0.53، نیترات 6.7 و سولفات 370.2 میلی گرم بر لیتر، کلیفرم کل(0)، کلیفرم مدفوعی ) MPN/100mL0( بود. کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی شهر اهواز مشکل آفرین نیست. به جزEC ، سختی ، سدیم و کلراید کلیه پارامترها استانداردهای ملی(1053) و WHO آب آشامیدنی را برآورده می نمایند.

کلیدواژه‌ها


 
اصل هاشمی، ا.، مرادزاده، ا.، و احمدیان، س.، (1392)، "مطالعه آب آشامیدنی شهرستان هریس در فاصله زمانی 1385-1390"، شانزدهمین کنفرانس ملی سلامت محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
امین، م.م.، پورصفا، پ.، همامی، ف.، و خادمی کیا، س.، (1392)، "ارتباط بین نیترات، نیتریت و TOC در آب و بیماری‏های دستگاه گوارش"، شانزدهمین کنفرانس ملی سلامت محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
بصیر، ل.، خانه مسجدی، م.، حقیقی، م.، و نعمتی اصل، س.، (1385)، " بررسی رابطه بین فلوروسیس و شیوع DMFT با غلظت فلوراید در آب آشامیدنی خوزستان در کودکان 10 تا 12 ساله در سال 1381"، نشریه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 24، 14-23.
جعفرزاده، ن.، مراقی، ش.، مرعشی، شَ.، و موید، پ.، (1386)، "بررسی کیفیت باکتریولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی حوضچه‏های تصفیه خانه آب اهواز"، نشریه علوم پزشکی جندی شاپور، 6(2)، 227-234.
زاهدی کولاکی، ا.، (1383)، "تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب در شهر بوشهر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مسافری، م.، و اجلالی، ا.، (1392)، "مطالعه کیفیت فیزیکی و شیمیایی آّ آشامیدنی آذربایجان غربی"، شانزدهمین کنفرانس ملی سلامت محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
موسسه ملی استاندارد ایران، (1388)، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی، شماره 1053، تهران، ایران.
Akoto, O., and  Adiyiah, J., (2007), “Chemical analysis of drinking water from some communities in the Brong Ahafo region”,  International Journal of Environmental Science and Technology, 4(2), 211-214 .
APHA, (2005), “Standard methods for the examination of water and waste water”, 21st Edition, American Public Health Association, Washington, D.C., USA.
EPA, (2004), “Edition of the drinking water standards and health advisories”, EPA822-R-04-005, Office  of  Water  Protection  Agency, Washington D.C.
Guo, H., and Wang, Y., (2004), “Hydrogeochemical processes in shallow quaternary aquifers from the northern part of the Datong Basin", Chinese Journal of Applied Chemistry, 19, 19-27.
Gyamfi, E.T., Ackah, M., Anim, A.K., Hanson, J.K., Kpattah, L., Enti-Brown, S., Adjei-Kyereme, Y., and Nyarko, E.S., (2012), “Chemical analysis of potable water samples from selected suburbs of Accra, Ghana”,  Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 2(2), 118-127.
Malakotian, M., and Momeni, J., (2013), “Quality survery of drinking water in Bardsir, Iran 2009-2010”,  Journal of  Rafsanjan University of Medical Sciences, 11(4), 403-410.
Mohemmad Rafi, K., Rmachar, T., and Umamahesh, M., (2011),  “A study on chemical analysis of drinking water from some communities in Nandyal rural areas of Kurnool district, Andhra Pradesh, India”, International  Journal of Civil and Structural Engineering, 2(1).
Ebrahim, N., Kershi, R.M., Saif, B.N., and Rastrelli, L., (2013), “Physico-chemical analysis of drinking water from Maoh (Zafar) village, Yemen”, World Applied Sciences Journal, 26(2), 244-247.
Nasrolahi Omran, A., Bay, A., Pourshamsian, Kh., Karimi, Kh., Hashemi, M., and  Maghsoodloo, B., (2011), “Study of physical, chemical and bacteriological quality of drinking water in Gorgan in 2010”, Journal of MedicalLaboratory, 5(1), 13-17.
Radmanesh, F., Zarei, H., and Salari, M., (2013), “Water quality index and suitability of water of Gotvand basin at district Khuzestan, Iran”, International Journal of Agronomy and Plant Production, 4(4), 707-713.
Rajaei, G., Mehdinejad, M.H., and Hesari Motlagh, S., (2012), “A Survey of Chemical Quality of Rural Drinking Water of Birjand and Qaen Plains, Iran”, Journal of Health Systems Research, 7(6), 18-26.
Rezaei Kalantary, R., Azari, A., Ahmadi, E., and Ahmadi Jebelli, M., (2013), “Quality evaluation and stability index determination of Qom rural drinking water resources”, Journal of Health in the Field, 1(3), 9-16.
Sadeghi, H., and Rouholahi, S., (2007), “Study of Ardabil drinking water physicochemical parameters”, Journal of Ardabil University of Medical Sciences (JAUMS), 7(1), 52-56.
Hanjra, M.A., and  Qureshi,  M.E., (2010), “Global water crisis and future food security in an era of climate”,  Journal af Food Policy, 35(5), 365-377.
Smken, B., Ozdemir, M., Yavuz, H., and Pamuk, S., (2006), “The microbiological quality and residual nitrate/nitrite level in Turkish sasuage (soudjouck) produced in Afyon Province, Turkey”, Journal of Food Control, 17(11), 923-928.
World Health Organization, (2009), Calcium and magnesium in drinking-water, Geneva.
World Health Organization, (2005), Nutrients in drinking water, Geneva.
World Health Organization, (2011), Guidelines for drinking water quality, Vol. 1: Recommendations, 4th Edition, Geneva.