مروری بر روابط فشار- شکستگی در شبکه‌های آب‌رسانی

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه آب و فاضلاب، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت فشار علاوه بر کاهش نشت و مصرف بر وقوع شکستگی‌های جدید در شبکه‌های آب‌رسانی نیز تأثیر می‌گذارد. طی دو دهه اخیر مزایای مدیریت فشار بر کاهش تواتر شکستگی لوله‌ها توسط پژوهشگران مختلفی در سرتاسر جهان مورد بررسی قرار گرفته و روابط و مدل‌های گوناگونی به منظور تعیین روابط فشار- شکستگی نظیر روابط فشار- نشت توسعه داده شده است. هدف از ارائه این مقاله مروری کامل و جامع بر مطالعات، روابط و مدل‌های تجربی ارائه شده در ارتباط با تأثیر مدیریت فشار بر نرخ شکستگی لوله‌ها در شبکه‌های آب‌رسانی می‌باشد. بدین منظور روابط و مدل‌های تجربی ارائه شده توسط پژوهشگران مختلف طی بیست سال اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هریک از آنها بیان شده است. بر اساس این مقاله می‌توان به درک و شناخت بهتری از روابط فشار- شکستگی دست یافت و نتایج آن می‌تواند در تحلیل و ارزیابی برنامه‌های مدیریت فشار در شبکه‌های آبرسانی مورد استفاده قرار گیرد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


 
Farley, M., and Trow, S., (2003), Losses in water distribution networks – A Practitioner’s guide to assessment, monitoring and control, International Water Association Publishing, London.
Lambert, A., and Morrison, J.A.E., (1996), “Recent developments in application of bursts and background estimates concepts for leakage management”, Water and Environment Journal, 10(2), 100-104.
Lambert, A., (2001), "What do we know about pressure: leakage relationships", International Water Association Conference, Brno, Czech Republic.
Lambert, A., (2009), “Ten years experience in using the UARL formula to calculate Infrastructure Leakage Index”, Proceedings of International Water Association Conference ‘Water Loss 2009’, Cap Town, South Africa.
Lambert, A., and Fantozzi, M., (2010), “Recent developments in pressure management”, International Water Association Conference ‘Water Loss 2010’, Sao Paolo, Brazil.
Lambert, A., and Thornton, J., (2011), “The relationships between pressure and bursts – A state-of-the-art update”, Water 21 Journal, 37-38.
Lambert, A., and Thornton, J., (2012), “Pressure - burst relashanships: Influence of pipe materials, Validation of scheme results and implications of extended asset life”, Proceedings of International Water Association Conference ‘Water Loss 2012’, Manila, Philippines.
Lambert, A., Fantozzi, M., and Thornton, J., (2013), “Practical approches to modeling leakage and pressure management in distribution systems-progress since 2005”, 12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, Prugia,Italy.
May, J., (1994), “Pressure dependent leakage”, World Water and Environmental Engineering, 17(8), 10.
Pearson, D., Fantozzi, M., Soares, D., and Waldron, T., (2005), “Searching for N2: How does pressure reduction reduce burst frequency?”, Proceedings of International Water Association Special Conference 'Leakage 2005', Halifax, Canada.
Thornton, J., and Lambert, A., (2005), “Progress in practical prediction of pressure-leakage, pressure-burst frequency and pressure-consumption Relationships”, Proceedings of International Water Association Special Conference 'Leakage 2005', Halifax, Canada.
Thornton, J., and Lambert, A., (2006), “Managing Pressure to reduce new breaks”, Water 21 Journal, 21(8), 24-26.
Thornton, J., and Lambert, A., (2007), “Pressure management extends infrastructure life and reduces unnecessary energy costs”, Proceedings of International Water Association Conference ‘Water Loss 2007’, Bucharest, Romania.
UK Water Industry Research, (2003), Leakage index curve and the longer-term effects of pressure management, Report Ref. No. 03/WM/08/29.
Water Services Association of Australia, (2011), Framework for targeting leakage and pressure management, report for water services association of Australia, By Wide Bay Water Corporation and Water Loss Research & Analysis Ltd, May 2011, as part of WSAA Asset Management Project PPS-3’, Review of Leakage Reporting and Management Practices, Stage 3.