بررسی رابطه بین میزان تغییرات سطح زمین در اثر فرونشست و آب‌زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-1 و مدل‌های آماری (منطقه مورد مطالعه: دشت ورامین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی، گروه مهندسی عمران، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری مهندسی عمران، گرایش مدیریت منابع آب، مدیرعامل شرکت آب صنعت انرژی،تهران،ایران

4 کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاورآبران،تهران،ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است، بررسی پدیده فرونشست زمین می‌باشد. اکثر پژوهشگران در تحقیق خود، وقوع زمین‌لرزه و برداشت بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی در اثر حفر تعداد زیادی از چاه‌های غیرمجاز را از جمله مهم‌ترین عوامل وقوع فرونشست درنظر گرفتند. هدف این تحقیق بدست آوردن رابطه‌ی آماری میان تغییرات سطح آب زیرزمینی و میزان حرکت عمودی سطح زمین با استفاده از مدل‌های رگرسیون خطی و درجه 3 و استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری InSAR در دشت ورامین بین سال‌های 2014 تا 2019 می‌باشد. به منظور آنالیز فرونشست اتفاق افتاده در این دشت، از نرم‌افزار Snap استفاده شده و با اعمال فیلترهای مورد نظر برای رفع نویزهای موجود در تصاویر اولیه، نقشه‌های جابه‌جایی سطح در دشت ورامین بدست آمده است. تصاویر استفاده شده برای سطح زمین نیز از سال‌ 2014 تا 2019 توسط سنجنده SAR ماهواره Sentinel-1 و به صورت Asending دریافت شده و در نهایت با مقایسه مدل‌های آماری بدست آمده از نوسان آبخوان و تغییرات سطح زمین، مشخص شد که مدل رگرسیون خطی، دارای قدرت پیش‌بینی مطلوب و بالاتری نسبت به مدل رگرسیون درجه3 می‌باشد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 24 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1400