ارائه چارچوبی بر پایه روش دیمتل برای استخراج و رتبه‎بندی عوامل اصلی پیاده‎سازی موفق مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول ارزیابی مالی و حسابرسی شرکت فاضلاب تهران، عباس آباد، اندیشه، شرکت فاضلاب استان تهران

2 Ph.D. in IT engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی شاخص‌های کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و ارائه یک مدل تلفیقی تفسیری-علّی صورت گرفته است. ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، 9 عامل به‌عنوان عوامل اصلی انتخاب شده است. پس از تأیید شاخص‌های مرتبط توسط خبرگان صنعت، پرسش‎نامه­ای برای رتبه­بندی و تعیین روابط مؤلفه‌های مربوط، بین خبرگان توزیع شد. با استفاده از رویکرد DEMATEL یک مدل ساختاری شکل گرفت و سپس روابط علی میان عوامل به‎وسیله دیاگرام اثر-ارتباط ترسیم شد. تحلیل نتایج نشان می­دهد که از بین عوامل مورد بررسی، استراتژی و اهداف، بیشترین تأثیر را در موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری خواهد داشت. مدل پیشنهادی برای اجرای KM براساس نتایج مطالعه­ وضعیت فعلی جامعه مورد مطالعه ارائه شده است. در این تحقیق 9 عامل برای پیش‌بینی موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در نظر گرفته‌شد که این عوامل درمجموع شامل 62 مؤلفه هستند. در مرحله اول برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج آزمون‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ازنظر خبرگان صنعت آب و فاضلاب، شاخص‌های درنظر گرفته‌شده در این پژوهش، می‌توانند نقش کلیدی در موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری داشته باشند. این تحقیق اطلاعات ارزشمندی ارائه می دهد که امید است در این بخش کسب و کار به‎طور موثری به اجرای مدیریت دانش کمک کند. همچنین راه‎کاری برای توسعه مؤثر مدیریت دانش با روشی گام به گام فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


 
آذر، ع.، خسروانی، ف.، و جلالی، ر.، (1392)، تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، تهران.
سنجقی، م.ا.، جنیدی جعفری، ی.، و غضنفری، س.م.ج.، (1392)، "سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش"، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی امنیتی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، 2(2)، 77-100.
قربانی‎زاده، و.، نوربخش، م.، و منصوریان، ا.، (1390)، "عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی"، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 3(3)، 470-486.
رهنورد، ف.، و محمدی، ا.، (1388)، "شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی تهران"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1(3)، 37-52.
Abbaszadeh, M.A., Ebrahimi, M., and Fotouhi, H. (2010). Developing a causal model of critical success factors for knowledge management implementation. In International Conference on Education and Management Technology (ICEMT), 701-705.
Abd-Elaziz, A., Ezz, I., Papazafeiropoulou, A., Paul, R., and Stergioulas, L. (2012). Investigating the critical success factors and infrastructure of knowledge management for open innovation adoption: The case of GlaxoSmithKline (GSK) in Egypt. In System Science (HICSS). 45th Hawaii International Conference on. 4022-4031.
Akhavan, A., Owlia, M. S., Jafari, M., and Zare, Y. (2011). A model for linking knowledge management strategies, critical success factors, knowledge management practices and organizational performance; the case of Iranian universities. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2011 IEEE International Conference on.1591-1595.
Al-Mabrouk, K., (2006), “Critical success factors affecting knowledge management adoption: A review of the literature”, In: Innovations in Information Technology, Dubai, UAE, 1-6.
Anantatmula, V.S., and Kanungo, S. (2007), “Modeling enablers for successful KM implementation”, In: HICSS 2007, 40th Hawaii International Conference on Systems Science, p. 192, Waikoloa, Big Island, HI, January 3-6, Online, http://www.interaction-design.org/ references/conferences/hicss_2007_40th_hawaii_international_international_conference_on_systems_science.html?refresh=true#referencesOnPage]
Anggia, P., Sensuse, D.I., Sucahyo, Y.G., and Rohajawati, S., (2013), “Identifying critical success factors for knowledge management implementation in organization: A survey paper”, In: International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS), 83-88.
Chang, M.Y., Hung, Y.C., Yen, D.C., and Tseng, P.T., (2009), “The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government”, Expert Systems with Applications, 36(3), 5376-5386.
Dalalah, D., Hayajneh, M. and Batieha, F., (2011), “A fuzzy multi-criteria decision making model for supplier selection”, Expert Systems with Applications, 38)7(, 8384-8391.
Farzin, M.R., Kahreh, M.S., Hesan, M., and Khalouei, A., (2014), “A survey of critical success factors for strategic knowledge management implementation: Applications for service sector”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 595-599.
Gai, S., and Xu, C., (2009), “Research of Critical success factors for implementing knowledge management in China”, In: International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 4, 561-564.
Huang, Li-Su, and Lai, C.P., (2012), “An investigation on critical success factors for knowledge management using structural equation modeling”, Procedia-Social and Behavioral Sciences. 40, 24-30.
Hung, Y.C., Huang, S.M., Lin, Q.P., and -Tsai, M.L., (2005), “Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry”, Industrial Management 4th International Conference on Data Systems, 105(2), 164-183.
Kannan, G., Haq, A.N., Sasikumar, P., and Arunachalam, S., (2008), “Analysis and selection of green suppliers using interpretative structural modeling and analytic hierarchy process”, International Journal of Management and Decision Making, 9(2), 163-82.
Lindner, F., and Wald, A., (2011), “Success factors of knowledge management in temporary organizations”, International Journal of Project Management, 29(7), 877-888.
Mamaghani, N.D., Saghafi, F., Shahkooh, K.A., and Sadeghi, M., (2010), “Extracting success factors for knowledge management organizational readiness assessment” In: 4th International Conference on New Trends in Information Science and Service Science (NISS), 170-175.
Mas-Machuca, M., and Martínez Costa, C., (2012), “Exploring critical success factors of knowledge management projects in the consulting sector”, Total Quality Management and Business Excellence, 23(11-12), 1297-1313.
Mehregan, M.R., Jamporazmey, M., Hosseinzadeh, M., and Kazemi, A., (2012), “An integrated approach of critical success factors (CSFs) and grey relational analysis for ranking KM systems”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 402-409.
Paramsothy, V., Woods, P., and Raman, M., (2013), “Success factors for implementation of entrepreneurial knowledge management in Malaysian banks”, Journal of Information and Knowledge Management, 12(02), 1350015.
Patil, S.K., and Kant, R., (2013), “A fuzzy DEMATEL method to identify critical success factors of knowledge management adoption in supply chain”, Journal of Information and Knowledge Management, 12(3), 1350019.
Patil, S.K., and Kant, R., (2014), “Knowledge management adoption in supply chain”, Journal of Modelling in Management, 9(2), 160-178.
Shafiei   Nikabadi, M., and Zamanloo, Sh., (2012), “A multidimensional structure for describing the influence of supply chain strategies, business strategies, and knowledge management strategies on knowledge sharing in supply chain”, International Journal of Knowledge Management, 8(4), 50-70.
Skyrme, D., and Amidon, D., (1997), “The knowledge agenda”,Journal of knowledge management, 1(1), 27-37.
Soti, A., Goel, R.K., Shankar, R., and Kaushal, O.P., (2010), “Modeling the enablers of six sigma using interpreting structural modeling”, Journal of Modeling in Management, 5(2), 124-141.
Thakkar, J., Patel, A.D., Kanda, A., and Deshmukh, S.G., (2008), “Interpretive Structural Modeling of IT-Enablers for Indian Manufacturing SMEs”, Information Management and Computer Security, 16(2), 113-136.
Warfield, J.W., (1974), “Developing interconnected matrixes in structural modeling”, IEEE Transcript on Systems, Men and Cybernetics, 4(1), 51-81.
Wong, K.Y., (2005), “Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises”, Industrial Management and Data Systems, 105(3), 261-279.
Wu, W.W., (2012), “Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method”, Applied Soft Computing, 12(1), 527-535.