ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 شرکت صنایع مهندسی ایمن گستر هیراد

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 رییس اداره کلرزنی شرکت آبفای مشهد . مشهد. ایران

5 رییس واحد تحقیقات شرکت آبفای مشهد

6 کارشناس تحقیقات شرکت آبفای مشهد . مشهد. ایران

7 کارشناس اداره کلرزنی شرکت آبفای مشهد .مشهد. ایران

چکیده

در این پژوهش ارزیابی ریسک با روش بررسی حالات بالقوه خرابی و خطر و تحلیل اثرات ناشی از آن (FMEA1) در واحدهای کلرزنی 4 تصفیه‎خانه منتخب در مشهد انجام گرفت. در این روش ابتدا واحدهای سیستم کلرزنی به 6 زیرمجموعه شامل انبار سیلندرهای گاز کلر، اتاق کلرزنی، سیلندرهای گاز، حمل و نقل سیلندرهای گاز کلر، اتصالات کلرزن‎های گازی و کارکنان، سیستم آموزشی و مدیریتی واحدهای کلرزنی،دسته‎بندی شدند.سپس، خطرات بالقوه‏ در تصفیه‎خانه‏های منتخب، لیست شد و مقادیر شدت خرابی و خطر، احتمال وقوع خرابی و خطر و نیز قابلیت شناسایی خطر از طریق مصاحبه با متخصصان مشخص شد. پس از آن، مقادیر عدد اولویت ریسک محاسبه شد که براساس آن امکان اولویت‎بندی خطرات در هر حوزه از تصفیه‎خانه‏های منتخب فراهم شد. نتایج نشان دادند به‎صورت کلی خطرات بالقوه با اولویت نخست بیشتر مربوط به سیستم‎های الکتریکی و در بخش حمل و نقل است و استفاده از تجهیزات استاندارد و حمل و نقل با استفاده از وسایل نقلیه مناسب برای کاهش ریسک این خطرات پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


 
دشتی، ع.، رزم آرا، ح.، روستا، ه.، محسن زاده، ح.، و عمرانی فرد، ح.، (1398)، "بررسی و شبیه‎سازی آنالیز پیامد و ریسک انتشار گاز سمی کلر در صورت بروز حادثه در تصفیه‎خانه‎های منتخب شرکت آبفای مشهد"، گزارش پروژه شرکت آب و فاضلاب مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.  
رسول‎زاده، م.، و براتی، ج.، (۱۳۹۵)، "ارائه راهبردهای افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب: مطالعه موردی آبفای مشهد"، فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 1(1)، 20-27.
ستوده مرام، ک.، (۱۳۹۸)، "ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و زیست‎محیطی تصفیه‎خانه فاضلاب ارومیه با استفاده از روش FMEA"، فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 4(1)، 24-33.
Abdel-Fatah, M. A., Shaarawy, H. H., and Hawash, S. I., (2019), “Integrated treatment of municipal wastewater using advanced electro-membrane filtration system”, SN Applied Science, 1(10), 1153.
Anthony, E.T., Ojemaye, M.O., Okoh, O.O., and Okoh, A.I., (2020) “A critical review on the occurrence of resistomes in the environment and their removal from wastewater using apposite treatment technologies: Limitations, successes and future improvement”, Environmental Pollution, 263(Part A), 113791.
Babiker, A., Amer, Y.S., Osman, M.E., Al‐Eyadhy, A., Fatani, S., Mohamed, S., Alnemri, A., Titi, M. A., Shaikh, F., Alswat, K.A., Wahabi, H. A., and Al-Ansary, L.A., (2018), “Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) may enhance implementation of clinical practice guidelines: An experience from the Middle East”, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 24(1), 206-211.
Ben-Daya, M., (2009), “Failure mode and effect analysis”, In: M., Ben-Daya, S., Duffuaa, A., Raouf, J., Knezevic, D., Ait-Kadi, (eds.), Handbook of Maintenance Management and Engineering, 75-90.
Bowles, J. B., (2002), “Failure modes and effects analysis”, Computer Science and Engineering, University of South Carolina.
Carra, I., Fernandez Lozano, J., Autin, O., Bolton, J.R., and Jarvis, P., (2020), “Disinfection by-product formation during UV/Chlorine treatment of pesticides in a novel UV-LED reactor at 285 Nm and the mitigation impact of GAC treatment”, Science of the Total Environment, 712, 136413.
Chu, Z., Chen, K., Xiao, C., Ji, D., Ling, H., Li, M., and Liu, H., (2020), “Improving pressure durability and fractionation property via reinforced PES loose nanofiltration hollow fiber membranes for textile wastewater treatment”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 108, 71-81.
Dhillon, B. S., (1992), “Failure modes and effects analysis-bibliography”, Journal of Microelectronics Reliability, 32(5), 719-731.
Gheibi, M., Karrabi, M., and Eftekhari, M., (2019), “Designing a smart risk analysis method for gas chlorination units of water treatment plants with combination of failure mode effects analysis”, Journal of Ecotoxicology and Environmental Safety, 171(30), 600-608.
Ghernaout, D., and Elboughdiri, N., (2020), “Is not it time to stop using chlorine for treating water?”, Open Access Library Journal, OALib, 07(01), 1-11.
Goble, W., (2012), “The FMEA method, A powerful reliability tool for data analysis that lasts for decades”, INTECH March/April, 15-20.
Kiran, D. R., (2016), “Failure modes and effects analysis”, In: D.R., Kiran, (ed.), Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies, Butterworth-Heinemann, United Kingdom.
Liu, B., Hu, Y., and Deng, Y., (2018), “New failure mode and effects analysis based on D numbers downscaling method”, International Journal of Computers Communications & Control, 13(2), 205-220.
Prabu, S. L., Suriyaprakash, T., Kandasamy, R., and Rathinasabapathy, T., (2020), Effective Waste water treatment and its management, In Waste Management, IGI Global, pp. 49-72.
Stamatis, D. H., (2003), Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution, ASQ Quality Press, United States.
Srivastava, P., Agrawal, M., Aditya Narayanan, G., Tandon, M., Tulsian, M. N., and Khanduja, D., (2019), Risk analysis of water treatment plant using fuzzy-integrated approach, Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC) 741, 761-770.
Wicaksono, A., and Karnaningroem, N., (2019), “Minimizing failure risk of refill drinking water production in Rungkut District Surabaya using Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)” IOP Conference Series, Earth Environmental Science, Indonesia, pp. 8-9.