پیش‌بینی میزان منابع آب ایران با رویکرد تحلیل طیف تکین

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی(ره)

چکیده

با توجه به کمبود شدید منابع آبی در ایران، پیش‌بینی میزان منابع آب از جمله مهم‎ترین بحث‎های سیاست‎گزاری کلان کشور است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کارایی روش تحلیل طیف تکین در پیش‌‌بینی میزان منابع آب زیرزمینی در ایران در مقابل روش سری زمانی خطی ARIMA است. تحلیل طیف تکین روشی است که برای تحلیل سری‌های زمانی غیر خطی و نامانا، مناسب است. بههمین منظور از سری زمانی منابع آب از 1362 تا 1394 بهصورت سالانه استفاده و پیش‌بینی‌های کوتاه ‌مدت و میان‌مدت بهدست آمده از دو مدل با یکدیگر مقایسه شد. با توجه به نتایج ارائه شده روش SSA توانسته عملکرد بهتری در پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میانمدت در مقایسه با مدل ARIMA داشته باشد. بهطوری که از 70 درصد بهبود در پیش‌بینی یک گام به جلو تا 88 درصد بهبود در پیش‌بینی 3 گام بهجلو مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 
اندیشکده تدبیر آب ایران، (1393)، "آشنایی با منابع آب زیرزمینی"، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاوورزی کرمان.
جفره، م.، و علیزاده، س،. (1388)، "بررسی نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب"، علوم اقتصادی؛ 2(8)، 79-95.
جلیلی کامجو، پ.، (1395)، "کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی"، مجله اقتصاد و الگوسازی، 7(26)، 121-138.
جلیلی کامجو، پ.، و خوش اخلاق، ر.، (1395)، "استفاده از نظریه بازی‌ها در تخصیص بهینه آب در زاینده‌رود"، مجله مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، 5(18)، 53-80.
خوش­اخلاق، ر.، (1383)، "اقتصاد آب"، ماهنامه اقتصاد ایران، 6(66)، 36-37.
خوش­اخلاق، ر.؛ عمادزاده، م.، و نورعلیزاده، ل.، (1379)، "تخمین تابع عرضه اقتصادی درازمدت آب درحوضه آب‌ریز رودخانه زاینده‌رود"، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 8(30)، 117-129.
دهنوی، ج.؛ فرزام فر، م.، و محتشمی، م.، (1390)، "پیش‌بینی عکس‌العمل بخش صنعت در کوتاه‌مدت به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بررسی تغییرات در الگوی مصرف حامل‌های انرژی"، اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
میرزاجانی بجستانی، م.، و ارمز، ا.، (1393)، "تحلیل مجموعه مقادیر تکین- مطالعه موردی بهای سکه"، نشریه دانشجویی آمار (ندا)، 12(2)، 30-39.
وزارت نیرو (1392)، "مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور با رویکرد مدیریت بهم پیوسته منابع آبی"، گزارش دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا.
یارمحمدی، م.، و محمودوند، ر.، (1395)، "پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین"،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5(18)، 133-146.
Al Radif, A., (1999). "Integrated water resources management (IWRM): An approach to face the challenges of the next century and to avert future crises", Desalination, 124(1-3), 145-153.
Beneki, C., Yarmohammadi, M., (2014), "Forecasting exchange rates: An optimal approach", Journal of Systems Science and Complexity, 27(1), 21-28.
Broomhesd, D.S., and King, G.P., (1986), "Extracting qualitative dynamics from experimental data", Physica D: Nonlinear Phenomena, 20(2-3), 217-236.
Elsner, J.B., and Tsonis, A.A., (1996), Singular spectrum analysis: A new tool in time series analysis, Springer Science and Business Media, Print ISBN 978-1-4419-3266-2.
Fenghua, W., Jihong, X., Zhifang, H., and Xu, G., (2014), "Stock price prediction based on SSA and SVM", Procedia Computer Science, 31, 625-631.
Foster, S., and Loucks, D.P., (2006), "Non-renewable groundwater resources, A guidebook on socially-sustainable management for water-policy makers", IHP-IV Groundwater Series No. 10, UNESCO.
Golyandina, N., Nekrutkin, V., and Zhigljavsky, A., (2001), Analysis of time series structure: SSA and related technique, Chapman and Hall/CRC, New York, London.
Golyandina, N., and Zhigljavsky, A., (2013), Singular spectrum analysis for time series, Springer Briefs in Statistics, Springer. 10.1007/978-3-642-34913-3.
Hassani, H., (2007), "Singular spectrum analysis: Methodology and comparison, Journal of Data Science, 5(1), 239-257.
Mahmoudvand, R., and Rodrigues, P.C., (2016), "Missing value imputation in time series using Singular Spectrum Analysis", International Journal of Energy and Statistics, 4(1), 1-6.
Mohammad, Y., and Nishida, T., (2011), "On comparing SSA-based change point discovery algorithms", IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), pp. 938-945.
UNWWAP, (2017), UN world water development report: Water for people, water for life, UNESCO and Berghahn Books.
Vaux Jr., H.J., and Howitt, R.E. (1984), "Managing water scarcity: An evaluation of interregional transfers", Water Resources Research, 20(7), 785-792.