آسیب شناسی اجرا و توسعه طرح های فاضلاب در ایران

نوع مقاله : یادداشت فنی (ترویجی)

نویسندگان

1 معاون مهندسی و توسعه، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

2 مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور

چکیده

مروری بر تجربه‌های برآمده از بیست و چند سال اجرای طرح‌های فاضلاب در کشور نشان می‌دهد که به رغم تلاش‌های فراوان انجام شده و نیل به شاخص 81/46 درصد جمعیت شهری بهره‌مند از خدمات مدرن فاضلاب، لازم است با آسیب‌شناسی طرح‌های اجرا شده، زمینه برای حصول راهکارهای متناسب با شرایط کشور و مآلاً تسریع در پوشش فراگیر خدمات مدرن فاضلاب فراهم آید. عدم توجه به توجیه فنی و اقتصادی در مطالعات طرح‌ها، شمار قابل توجه طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های بلا استفاده ایجاد شده، از جمله آسیب‌های عمومی طرح‌های فاضلاب در کشور است که بر آن کیفیت نامطلوب پساب و کارآمدی پایین فرآیندهای تصفیه در برخی طرح‌های اجرا شده را باید بر آن افزود. توجه به موضوع بازار اقتصادی و تعرفه‌های پساب، شفافیت‌ در سیاست‌های بازیابی و کاربری پساب، ایجاد الگوهای متناسب با وضعیت اقلیمی و توان اجرایی و راهبری، آسیب‌شناسی نگهداری و به روزآوری تأسیسات و نیروی انسانی راهبر آن، به همراه زمینه‌سازی برای همراه ساختن بخش خصوصی در اجرا و راهبری طرح‌ها، از جمله موضوع‌های پیش روی این بخش است.

کلیدواژه‌ها


Ghane, A.A., and Ghanadi, M., (2017), “Pathology, Construction and Development Strategies of Wastewater Projects Implementation”, Water and Wastewater Science and Engineering, 2(1), 46-51.