تجربه

نوع مقاله : مقالات علمی

چکیده

یکی از نظام های ضروری در سازمان های امروزی، مدیریت دانش است. اکتساب دانش ضمنی خبرگان سازمان و تبدیل آن به دانش صریح که قابلیت و سهولت به اشتراک گذاری بیشتری نسبت به دانش ضمنی دارد، از مهمترین رویه ها در مدیریت دانش می باشد.در این مقاله، نمونه ای از تجربیات حاصل از ارتقای تصفیه خانه آب جلالیه تهران در خصوص نازل های صافی  نگاشته شده است. این مقاله می تواند برای مدیران و کارشناسان بهره برداری تصفیه خانه های آب مفید باشد.

تازه های تحقیق

Experience

کلیدواژه‌ها


Experience

Cheraghi, J., and Samadi, M., (2017), “Nozzles, A Practice of Improvement in Tehran’s Jalalieh Water Treatment Plant”, Water and Wastewater Science and Engineering, 10(2), 61-65.