ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب) برخوردار از پساب تصفیه‌خانه ناشی از مصرف محصولات زراعی توزیع شده در شهرگرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس قسمت فنی و اجرایی شرکت اب وفاضلاب منطقه 5 شهر تهران

2 استادیار استاد دانشکده محیط زیست دانشکده مهندسی

3 مشاور فنی و اجرایی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

چکیده

آﻟﻮدﮔﯽ محیط‌زیست ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت به‌عنوان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در حال گسترش ﻣﻄﺮح است. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ باهدف ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﭘﺴﺎب تصفیه‌خانه ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﮔﺮﮔﺎن با ﺗﻌﺪاد 32 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎب خروجی تصفیه‌خانه ﻓﺎﺿﻼب ﮔﺮﮔﺎن ﻃﯽ 6 ﻣﺎه در ﺳﺎل 95 نمونه‌برداری و غلظت  ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼروﮔﺮاف و ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ. یافته‌ها نشان داد که ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈــﺖ ﺳــﺮب در ﭘﺴــﺎب mg/L 003943547/0 ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای کادﻣﯿﻢ mg/L 000143571/0 در ﻟﯿﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﭘﺴﺎب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب در زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻟﺰوم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊﭘﺬﯾﺮی ﻓﻠﺰات در پساب، ﺑﺎﯾـﺪ در ﮐـﺎرﺑﺮد آنﻫـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم ﺑﻪ‎ﻋﻤﻞ آﯾﺪ. ﺑﻪ‎ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع از آﻻﯾﻨﺪهﻫـﺎ در خاک و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ، ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ شرکت‌های آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺿﺮوری اﺳﺖ. درنهایت مشخص شد که در حالت mean به‌ازای هر یک‌صد میلیون نفر تعداد 21/7 نفر، در حالت max  به‌ازای هر ده میلیون نفر تعداد 13/1 نفر و در حالت min به‌ازای هر یک‌صد میلیون نفر تعداد 82/2 نفر در معرض ریسک سرطانی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


 
بینا، ب.، موحدیان عطار،ح.، و امینی، ا. ع.، (1383)، "بررسی کیفیت لجن خشک‎شده تصفیه‎خانه‎های فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف"، مجله آب و فاضلاب، 15(1)، 34-42.
چوپان، ی.، و امامی، س.، (1399)، "بررسی امکان‎سنجی بهره‌گیری از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری تربت‌حیدریه برای آبیاری محصولات کشاورزی"، علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 5(1), 39-45.
سلیمی، ف.، سلیمی، ج.، و گل محمدی، ف.، (1398)،" مروری برکاربردهای جاذب‎ها برای حذف ترکیبات فنولی از پساب"، علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 4(4), 16-33.
سواری، ج.، جعفرزاده حقیقی فرد، ن.، حسنی، ا.ح.، و شمس آبادی، ق.، (1386)، "بررسی پتانسیل نشت فلزات سنگین و خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز"، آب و فاضلاب، 18، 4(64)، 16-24.
قاسمی، ز.، کریمیان، ع. ا.، عظیم زاده، ح. ر.، و سودایی زاده، ح.، (1397)، "تأثیر آبیاری با فاضلاب بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی رزماری (مطالعه موردی: فاضلاب شهر یزد)". علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 3(3)، 29-38.
کریم پور، م.، و شریعت، م.، (1379)، "بررسی مقدار فلزات سنگین در شبکه آب آشامیدنی شهر همدان"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 3(17)، 44-47.
میران‌زاده، م.، محمودزاده، ع.،حسن‌زاده، م.، و بیگدلی، م.، (1390)، "بررسی غلظت فلزات سنگین در شبکه نوزیع آب شهر کاشان در سال 1389"، مجله سلامت و بهداشت اردبیل، 2(3)، 56-66.
نبوی، س. ر.، و فهادی، م.، (1397)، "مروری بر حذف آلاینده‌های دارویی از پساب توسط فرآیندهای ازن‌زنی و اکسایش پیشرفته"، علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 3(4), 5-17.
Asgharnia, H., Jafari, A.J., Kalantary, R.R., Nasseri, S., Mahvi, A., Yaghmaeian, K., Esrafili, A., and Shahamat, Y.D., (2014), “Influence of bioaugmentation on biodegradation of phenanthrene-contaminated soil by earthworm in lab scale”, Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12(1), 1-7.
Biggs, T.W., and Jiang, B., (2009), “Soil salinity and exchangeable cations in a wastewater irrigated area, India”, Journal of Environmental Quality, 38(3), 887-896.
Boev, V.M., Kryazheva, E.A., Begun, D.N., Borshchuk, E.L., and Kryazhev, D.A., (2019), “Hygienic assessment of population health risks caused by combined oral introduction of heavy metals”, Health Risk Analysis, 2019(2), 35-43.
Carrow, R., Duncan, R.R., and Huck, M.T., (2008), Turfgrass and landscape irrigation water quality: Assessment and management, CRC Press.
Dadban Shahamat, Y., Sangbari, N., Zafarzadeh, A., and Beirami, S., (2017), “Heavy metal contamination in the effluent and sludges of wastewater treatment plant in Gorgan, Iran”, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(150), 158-169.
Kortei, N.K., Heymann, M.E., Essuman, E.K., Kpodo, F.M., Akonor, P.T., Lokpo, S.Y., and Tettey, C., (2020), “Health risk assessment and levels of toxic metals in fishes (Oreochromis noliticus and Clarias anguillaris) from Ankobrah and Prabasins: Impact of illegal mining activities on food safety”, Toxicology Reports, 7, 360-369.
Martinez, C.J., Clark, M.W., Toor, G.S., Hochmuth, G.J., and Parsons, L.R., (2011), “Accounting for the nutrients in reclaimed water for landscape irrigation”, Institute of Food and Agricultural Sciences, Florida.
Muchuweti, M., Birkett, J., Chinyanga, E., Zvauya, R., Scrimshaw, M.D., and Lester, J., (2006), “Heavy metal content of vegetables irrigated with mixtures of wastewater and sewage sludge in Zimbabwe: Implications for human health”, Agriculture, Ecosystems and Environment, 112(1), 41-48.
Mueller, J.T., and Gasteyer, S., (2021), “The widespread and unjust drinking water and clean water crisis in the United States”, Nature Communications, 12(1), 1-8.
Nasrazadani, A., and Hoodaji, M., (2014), “Evaluation of the effect of an industrial wastewater sample on heavy metals contaminated soil”, Journal of Environmental Science and Technology, 16(1), 437-450.
Palese, A., Pasquale, V., Celano, G., Figliuolo, G., Masi, S., and Xiloyannis, C., (2009), “Irrigation of olive groves in Southern Italy with treated municipal wastewater: Effects on microbiological quality of soil and fruits”, Agriculture, Ecosystems and Environment, 129(1-3), 43-51.
Sarvestani, R.A., and Aghasi, M., (2019), “Health risk assessment of heavy metals exposure (lead, cadmium, and copper) through drinking water consumption in Kerman city, Iran”, Environmental Earth Sciences, 78(24), 1-11.
Shahamat, Y.D., Zazouli, M.A., Asgharnia, H., and Dehghanifard, E., (2016), “Evaluation of rapid purification of high concentrations of 2, 4-dinitrophenol in wastewater using catalytic ozonation with carboneus nanocomposite”, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(133), 138-149.
Villar, L.D., and Garcia, O., (2002), “Solubilization profiles of metal ions from bioleaching of sewage sludge as a function of pH”, Biotechnology Letters, 24(8), 611-614.