تفاهم نامه با انجمن آب و فاضلاب ایران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران طی تفاهم نامه ای با انجمن آب و فاضلاب ایران به مدت 2 سال نشریه علمی ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب را تحت حمایت مادی و معنوی خود فرار داد.