اعطای مجوز علمی-ترویجی به نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب:

اعطای مجوز علمی-ترویجی به نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب:

 مجوز نهایی نشریه علمی-ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب بـا صاحب امتیازی انجمن آب و فاضـلاب ایران، با مدیر مسـئولی مسـعود تابش و سـردبیری حمیدرضا صـفوی و عضویت (مسـعود تابش، سـیمین ناصری، ناصر طالب بیدختی، منوچهر وثوقی، بیژن بینا، علی ترابیان، حمیدرضا صـفوی، افشـین تکدسـتان، محمدحسـین صراف زاده، سارا نظیف، علی اکبر عظیمی، سیدحسین سجادی‌فر، مجید قنادی) بعنوان اعضای هیأت تحریریه در بهمن 1395 صادر شد.