کسب رتبه A در ارزشیابی سال 1399 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران

بدینوسیله کسب رتبهA  با مجموع امتیاز 1304.25 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به اعضای محترم هیئت مدیره و کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن و جامعه آب و فاضلاب کشور تبریک گفته و امیدواریم با حمایت همه این عزیزان شاهد ارتقای فعالیتها و تاثیرگزاری بیش از پیش انجمن آب و فاضلاب ایران در سطح جامعه علمی و کارشناسی کشور باشیم.