ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 tehran, sazman barnameh markazi Iran

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه حضرت آیت الله بروجردی

چکیده

با توجه به پدیده کم­آبی و لزوم مدیریت مصرف آب در بخش­های مختلف اقتصادی کشور، پژوهش حاضر رابطه بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش­های کشاورزی و صنعت را بر پایه فرضیه منحنی کوزنتس بررسی کرده­است. به­این منظور از داده­های مصرف آب و ارزش افزوده مربوط به بخش­های کشاورزی و صنعت طی دوره 1395-1370 استفاده و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از روش Bootstrap رگرسیون کوانتایل بهره‎برداری شده­است. یافته­های پژوهش نشان می‌دهند که طی دوره مورد مطالعه رابطه­ کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد که با فرضیه منحنی کوزنتس سازگاراست. به‎طوری که با افزایش تولید و ارزش افزوده، مصرف آب در ابتدا تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد تولید، مصرف آب کاهش یافته­است. اما رابطه­ بین ارزش افزوده و مصرف آب در بخش صنعت به­صورت خطی مثبت و معنادار است. از این‎رو، فرضیه منحنی کوزنتس در بخش صنعت تایید نمی­شود.

کلیدواژه‌ها


 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری­های زمانی، حساب­های ملی ایران، .www.tsd.cbi.ir
حیدری،م.، (۱۳۹۵)، "اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب (در چارچوب منحنی زیست‎محیطی کوزنتس)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
سلیمی­فر م.، مجتهدی س.، حداد مقدم م. و زنده‎دل شهرنوی، ه.، (1391)، "بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 1352-1386"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2(1)، 177-215.
سهیلی، ک.، فتاحی، ش.، و سرخوندی، م.، (1394)، "ارزیابی راهبردهای پولی بانک مرکزی ایران نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، رویکرد Bootstrap"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 6(21)، 221-261.
عرب­مازار یزدی، ع.، بانویی، ع.، و اکبری، ن.، (1395)، "محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخش­های مختلف اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،16(62)، 1-28.
کرباسی، ع.، و رفیعی­دارانی، ه.، (1393)، "بررسی تاثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی"، نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 22(85)، 37 -63.
کیانی، غ.، و سیدی­ویند، ن.، (1392)، "تحلیل الگوی مصرف آب در ایران با استفاده از شاخص اعداد"، مجله اقتصاد منابع طبیعی، 2(2)، 22-30.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، فصل آب و برق، www.nnt.sci.org.ir.
مهرآرا، م.، همتی، ع.، و سایه­میری، ع.، (1390)، "بررسی ارتباط درآمد و استفاده از آب در بخش کشاورزی کشورهای جهان"، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 42(4)، 525-533.
نصراللهی، ز.، و زارعی، م.، (1397)، "بررسی جریان­های آب مجازی در اقتصاد ایران: تحلیل روابط بین بخشی با استفاده از رهیافت داده ستانده"، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 2(4)، 131-157.
وزارت نیرو، شبکه آمار و اطلاعات، سالنامه آماری آب، www.isn.moe.gov.ir.
Bhattrai, M., (2008), “Environmental Kuznets curve for irrigation and its implications for agricultural water demands: a 20-years of cross-country analysis for 65 tropical countries”, WWC, No. 613, https://www.researchgate.net/publication/229053115.
Gleick, P., (2003), “Water use”, Journal of Annual Review Environmental Resources, 28, 275-314.
Gu, A., Zhang, Y., and Pan, B., (2017), “Relationship between industrial water use and economic growth in China: insights from an environmental Kuznets curve”, Water, 9(556), 1-13.
Hemati, A., Mehrara, M., and Sayehmiri, A., (2011), “New vision on the relationship between income and water withdrawal in industry sector”, Natural Resources, 2, 191-196.
Jia, S., Yang, H., Zhang, S., Wang, L., and Xia, J., (2006), “Industrial water use Kuznets curve: Evidence from industrialized countries and implications for developing countries”, Journal of Water Resources Planning and Management, 132(3), 183-191.
Katz, D., (2015), “Water use and economic growth: reconsidering the environmental Kuznets curve relationship”, Journal of Cleaner Production, 88, 205–213.
Koenker, R., and Bassett, G. (1978), “Regression quintiles”, Econometrica, 46, 33-50.
Miglietta, P. P., De Leo, F., and Toma, P., (2017), “Environmental Kuznets curve and the water footprint: an empirical analysis”, Water and Environment Journal, 31, 20-30.
Najafi Alamdarlo, H., (2016), “Water consumption, agriculture value added and carbon dioxide emission in Iran, environmental Kuznets curve hypothesis”, International Journal of Environmental Science Technology, 13, 2079-2090.
Rock, M. T., (1998), “Freshwater use, freshwater scarcity, and socioeconomic development”, Journal of Environment Development, 7, 278-301.
Thompson, A., (2014), “Environmental Kuznets curve for water pollution: the case of border countries”, Journal of Modern Economy, 2014, 5, 66-69.
Zhang, y., Gu, A., and Bolin, P., (2017), “Relationship between industrial water consumption and economic growth in China based on environmental Kuznets curve”, Journal of Energy Procedia, 105, 3557-3564.
Zhao, X., Fan, X., and Liang, J., (2017), “Kuznets type relationship between water use and economic growth in China”, Journal of Cleaner Production, 168, 1091-1100.
Zhou, Y., and Tol, R.S.J., (2005), “Economic analysis of domestic, industrial and agricultural water demands in China”, Water Science and Technology: Water Supply, 5(6), 85-93.
Wang, S., and Li, R., (2018), “Toward the coordinated sustainable development of urban water resource use and economic growth: An empirical analysis of Tianjin city, China”, Journal of Sustainability, 10(5), 1-13.