برآورد هزینه نهایی تولید آب شرب شهر تهران

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله تعیین ظرفیت تولید بهینه آب در مصارف شرب شهر تهران است. به‏این منظور از فرم تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد تابع هزینه تولید، انتقال و توزیع آب در شرکت آب و فاضلاب استان تهران استفاده شده است. چارچوب تجزیه و تحلیل برمبنای سیستم معادلات به‏ظاهر نامرتبط است و از داده‌های سری زمانی مربوط به دوره 1393-1376 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، نشان‌دهنده جانشین بودن نهاده‌های نیروی کار، مواد اولیه و سایر خدمات و مکمل بودن نهاده‌های نیروی کار و سرمایه است. نتایج محاسبه کشش هزینه تولید نسبت به محصول و شاخص بازدهی نسبت به مقیاس، نشان‌دهنده این است که کشش هزینه تولید نسبت به محصول بزرگ‌تر از یک بوده و بازدهی نزولی نسبت به مقیاس در شرکت آب و فاضلاب استان تهران وجود دارد. نهایتأ با بهره‌گیری از پارامترهای محاسبه شده و شرط حداقل‌سازی هزینه کل تولید، انتقال و توزیع آب شرب، ظرفیت تولید بهینه آب در مصارف شرب شهر تهران محاسبه شده است. نتایج نشان داد که ظرفیت تولید بهینه آب شرب شهر تهران 15/376 میلیون مترمکعب در سال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 
خداپرست مشهدی، م.، فطرس، م.ح.، و فتحی، ب.، (1394)، "بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(14)، 193-217.
شرکت آب منطقه‌ای تهران، (1393)، ماهنامه داخلی پیام آب.
فلاحتی، ع.، سهیلی، ک.، و واحدی، م.، (1391)، "قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به‏روش رمزی"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد و توسعه کشاورزی، (26)2، 134-140.
فلاحی، م.ع.، انصاری، ح.، داوری، ک.، و صالح‌نیا، ن.، (1388)، "قیمت‌گذاری آب شرب شهری براساس الگوی رمزی (مطالعه موردی شهر نیشابور)"،  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، (38)13، 217-242.
لطفعلی‌پور، م.ر.، و غمخوار، ق.، ( 1388)، "قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی"، مجله دانش و توسعه، (27)16، 23-49.
مرزبان، ح.، و کریمی، ل.، (1391)، "بررسی ساختار هزینه فرآیند عرضه آب (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب شیراز)"، مجله آب و فاضلاب، 23(3)، 68-77.
Awad, I., (2012), “Using econometric analysis of willingness-to-pay to investigate economic efficiency and equity of domestic water services in the West Bank”,Journal of Socio-Economics, 41(5), 485-494.
Blackorby, C., Primont, D., and Russel, R.R., (1977), “On testing separatability restrictions with flexible functional forms”, Journal of Econometrics, 5(2), 195-209.
Coelho Faria, R., Da Silva Souza, G., and Belchior Moreira, T., (2005), “Public versus private water utilities: Empirical evidence for Brazilian companies”, Journal of Economics Bulletin, 8, 1-7.
https://fa.wikipedia.org
Kim, H.Y. (1987), “Economies of scale in multi-product firms: An empirical analysis, Economica”, New Series, 54(214), 185-206.
Martins, R., Fortunato, A., and Coelho, F., (2006), “Cost structure of the Portuguese water industry: A cubic cost function application, < http:// gemf. Fe. Uc. Pt> (July 8, 2008).
Nauges, C., and Van den Berg, C., (2007), “How natural are natural monopolies in the water supply and sewerage sector? Case studies from development and transition economics”, <http:// econ.worldbank.org> (Dec. 18, 2007).
Nnaji, C.C., Eluwa, C., and Nwoji, C., (2013), “Dynamics of domestic water supply and consumption in a semi-urban Nigerian city”, Habitat International, 40, 127-135.
Shephard, R. (1953), Theory of cost and production functions, Princeton University Press, Princeton, N.J.
Wang, H., Wu, W., and Zheng, S., (2011), “An econometric analysis of private sector participation in China’s urban water supply”, Utilities Policy, 19(3), 134-141.