مدیریت محلی خدمات آب و فاضلاب، انتظارها و رویکردها

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسنده

مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور

چکیده

با گذشت قریب به سه دهه از عمر شرکت‌های آب و فاضلاب، هدف نخستین پایداری و استمرار در تأمین آب شرب و خدمات فراگیر فاضلاب، به نسبت محقق و شاخص‌های کشور در مجامع جهانی، در حوزه‌ خدمات آب و فاضلاب ارتقاء یافته است. این دستاورد، در حالی انتظارها از مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب را فزونی بخشیده که دشواری‌هایی هم چون استمرار خشکسالی، تنگناهای مالی و مانند آن، فراروی آنان است. در چنین شرایطی، تداوم عرضه‌ خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب با ویژگی‌های کمیت، کیفیت و قیمت مناسب، استمرار، پوشش و رضایت‌مندی مشترکان، افزون بر تجهیزات به‌هنگام، نیازمند مدیران و کارکنانی است که با برخورداری از ویژگی‌های ممتاز فردی، نمادی از توانمندی و اقتدار سازمان را جلوه‌گر باشند و با اشراف بر مفاهیم جدید در مدیریت آب، توجه به ماهیت اجتماعی خدمات آب و فاضلاب، امنیت آبی و سرفصل‌های شش‌گانه‌ی آن و مفهوم آب واحد (One Water)، متغیرهای بیرونی اثرگذار بر خدمات آب و فاضلاب را کنترل و تهدیدهای آن را به فرصتی برای مدیریت بهتر در انجام وظایف خود بدل سازند. در این مسیر، توجه به فراگرد آمار و اطلاعات و چگونگی پردازش و کاربری آن، بهره‌وری نیروی انسانی و کارآفرینی، می‌تواند تسهیل‌گر برآوردن انتظارها از مدیران صف باشد. در این مقاله ضمن بیان ویژگی‌های لازم برای موفقیت در مدیریت خدمات آب و فاضلاب، نیازمندی‌ها و رویکردهایی را که مدیران آب و فاضلاب باید دنبال کنند، در قالب هشت سرفصل به تفضیل بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


 
اسمیت ، ل.، (1393)، جهان در 2050، چاپ دوم، امیدی، م. و زرین‌پنجه، ن. (مترجمین)، انتشارات مهر ویستا.
احمدپور داریانی، م. (1382)، «آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه را تغییر می‌دهد؟»، ماهنامه‌ بازاریابی، 22، 18-21.
بهی، ب.، (1381)، «اسطوره‌ 3700 ساله»، ماهنامه‌ بازاریابی، 22، 32-36. 
رجبی هشتچین، م.، و عرب، د.، (1385)، «شاخص فقر آبی، ابزاری کارآمد برای ارزیابی وضعیت منابع آبی جهان»، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، اصفهان، ایران.
سلطانی، م.، و اسلامیان، ح.، (1385)، «یکپارچگی توسعه‌ی منابع انسانی»، ویژه‌نامه‌ نشریه‌ چشم‌انداز مدیریت، 4(11)، 6-10.
نامجو، م.، بلور، ب.، و قنادی، م.، (1389)، «شرکت‌های آب و فاضلاب در گام چهارم توسعه»، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران.
Immerzeel, W., Droogers, P., Terink, W., Hoogeveen, J., Hellegers, P., Bierkens, M., and van Bee, R., (2011), “Middle-east and northern Africa water outlook”,World Bank Task Leader Bekele Debele Negewo.
International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE), (1991), “A strategy for water sector capacity building”, Report Series 24, Proceedings of the UNDP Symposium, Delft, 3-5 June, IHE, UNDP.
International Water Association, (2001), Frontiers in urban water management, Maksimovic, C. and Tejada–Guibert, J.A. (eds.), Chapters 8 and 9, IWA.
Lawrence, P., Meigh, J., and Sullivan, C., (2002), "The Water Poverty Index: An international comparison", Keele Economics Research Papers (KERP 2002/19), Centre for Economic Research, Keele University, Revised March 2003.
Natural Environment Research Council (NERC), Department for International Development, (2016), “Using the water poverty index to monitor progress in the water sector”, Jr. Water Policy and Management, Center for Ecology and Hydrology (CEH).
Renner, R.C., (2017), “One blueprint for one water”, Chief Executive Officer, Water Research Foundation.
World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), (2017), “Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2017 update and SDG baselines”, UNICEF.