ارزیابی عملکرد اقتصادی با رویکرد شیوه‌ خوشه‌بندی و مدل ویکور (مطالعه‌ موردی: هلدینگ صنعت آب و فاضلاب شهری)

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 کارشناس مسول

2 رییس گروه دفتر مجامع عمومی، شرکت آب و فاضلاب استان

3 مدیر کل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده

سازمان‌ها در راستای ارزیابی عملکرد، از تکنیک‌های متداول تجزیه و تحلیل شاخص‌ها، پارامترهای کمی و سلیقه‌ای استفاده می‌کنند، اگرچه این نوع شیوه­ها، اطلاعات مفیدی را فراهم می‌آورند، اما به‌‏دلیل لحاظ نکردن تمام شاخص‌ها، تصویر جامعی از عملکرد به‌‏دست نخواهد داد و نتیجه‌ها از اعتبار قطعی برخوردار نیست. شاخص‌های اقتصادی، حوزه‌های عملکردی متفاوتی را پوشش می‌دهند، بنابراین استفاده از مدل‌های علمی برای ارزیابی عملکرد به ‌‌لحاظ درنظر گرفتن هم‌‌زمان شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف، تاثیر زیادی بر ارزیابی عملکرد، تبیین هدف‌گذاری سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت. این پژوهش در راستای شناسایی عملکرد اقتصادی شرکت‌های آب و فاضلاب بر پایه­ شاخص­های‌ اقتصادی و مدل­های علمی در راستای تصمیم­گیری­های مدیریت بخشی و ارشد صنعت است. پس از انتخاب شاخص­های بهینه­ی اقتصادی و تعیین وزن آن‌ها با مدل آنتروپی شانون، با شیوه­ آماری خوشه­بندی (رویکر سلسله­ای)، عملکرد شرکت­های آب و فاضلاب شهری از منظر شاخص­های اقتصادی به 4 گروه مستقل طبقه­بندی می‏شوند. در ادامه با مدل ویکور، عملکرد اقتصادی شرکت­های آب و فاضلاب در خوشه­ها با هدف الگوبرداری و تبیین برنامه­هایی برای بهبود و ارتقای عملکرد اقتصادی و ... رتبه­بندی می‏شوند. نتایج پژوهش نشان از کارآمدی مدل­های کمی در راستای تولید اطلاعات قطعی با ضریب اطمینان بالا در راستای مدیریت راهبردی و به‏خصوص تصمیم­گیری برای برنامه­ریزی و کنترل مدیریت است.

کلیدواژه‌ها


 
دفتر امور مجامع و نظارت مالی (1396-الف)، «گزارش ارزیابی عملکرد (ابجد)، روایت 23»، معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران.
دفتر امور مجامع و نظارت مالی (1396-ب)، «نتایج عمل (تجمیع صورت‌های مالی صنعت)، روایت 17»، معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران.
سجادی‌فر، س.‌ح.، و داودآبادی، م.، (1395)، اقتصاد آب شهری: کاربرد تئوری­ها، نظریه‌ها و سیاست­گذاری‌های اقتصادی در صنعت آب و فاضلاب، انتشارات نویسنده، اراک، ایران.
Hafezalkotob, A., (2015), Extanded multi method based on Shannon Entropy for materials selection, Springer Link.
Kings, R., (2013), Cluster analysis and sata mining: An introduction, Springer Link.
Opricovic, M., and Tzeng, G., (2004), “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, 156, 445-455.
San Cristob, J.L., (2011), “Multiple Criteria Decision Making in the selection of a renewable energy project in Spain-the Vikor mothed”, Renewable Energy, 36(6), 498-502.
Wierzchon, S., and Klopotek, M., (2017), Modern algorithms of cluster analysis, Springer Link.
Zopounidis, C., and Doumpos, M., (2014), Multiple Criteria Decision Making applications in management and engineering, Springer Link.