بررسی امکان تخلیه لجن حاصل از تصفیه‌خانه‌های آب به شبکه فاضلاب و تاثیر آن بر روی فرآیندهای تصفیه‌خانه فاضلاب

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، مدیر دفتر پژوهش و بهبود بهره‏وری شرکت فاضلاب تهران

چکیده

یکی از مهمترین مواد زائد تولید شونده در تصفیه‎خانه‌های متعارف آب، لجن حاصل از فرآیند تصفیه آب است که به‏صورت روزانه و در مقادیر قابل‏توجه تولید می‏شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی امکان تخلیه این لجن در سیستم تصفیه فاضلاب شهری مشتمل بر شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تهران به‏منظور مدیریت موثر زیست‌محیطی آن از طریق جلوگیری از تخلیه مستقیم به محیط‏زیست از یک‌سو و بهره‌بردن از مزایای این لجن در سیستم فوق است.

کلیدواژه‌ها


 
اختیارزاده، ز.، (1387)، مدیریت لجن در تصفیه متعارف آب، نشر پژواک فرهنگ.
Asada, L.N., Sundefeld, G.C., Alvarez, C.R., Sidney Filho, S.F., and Piveli, R.P., (2010), “Water treatment plant sludge discharge to wastewater treatment works: Effects on the operation of upflow anaerobic sludge blanket reactor and activated sludge systems”, Water Environment Research, 82(5), 392-400.
Dharmappa, H.B., Hasia, A., and Hagare, P., (1997), “Water treatment plant residuals management”, Water Science and Technology, 35(8), 45-56.
Sadabad, H.R., and Gholikandi, G.B., (2017), “Harvesting direct electricity from municipal waste-activated sludge simultaneous with its aerobic stabilization process: Investigation and optimization”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 5(1), 1174-1185.
Sun, J., Pikaar, I., Sharma, K.R., Keller, J., and Yuan, Z., (2015), “Feasibility of sulfide control in sewers by reuse of iron rich drinking water treatment sludge”, Water Research, 71, 150-159.
USEPA, (2011), “Drinking water treatment plant residuals management”, Technical Report, United States Environmental Protection Agency.