مقایسه بین نانوتکنولوژی و روش‌های دیگر حذف آفت‌کش سایپرمترین از آب آلوده

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسنده

دانشگاه آزاد تهران غرب گروه مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

چکیده

انواع گوناگونی از آفت‌کش‌ها به‌منظور مبارزه با آفات گیاهی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و سایپرمترین یکی از رایج‌ترین آفت‌کش‌های مورد استفاده در نوع خود است. ورود این آلاینده مقاوم به منابع تامین آب شرب می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان و محیط‌زیست داشته باشد. امروزه کنترل سموم در آب‌های زیرزمینی، آشامیدنی و سطحی یک ضرورت جدی است. این مطالعه به‏روش مروری - توصیفی بر روی مطالعات انجام شده در مورد روش‌های موجود برای حذف سم سایپرمترین بر مبنای مرور مقالات جمع‌آوری شده است. در طی سال‌های اخیر دانشمندان درصدد طراحی و توسعه‌ فناوری‌های نوین مانند فناوری نانو برآمده‌اند. حذف موثر آلاینده‌ها و کاهش انرژی و هزینه‌های تمام شده‌ تولید آب سالم و با کیفیت، استفاده از فناوری نانو را نسبت به روش‌های قدیمی بیشتر مورد توجه و استقبال قرار داده است. با توجه به مقالات ارائه شده، فناوری نانو راندمان بالایی در حذف سایپرمترین از آب داشته است، به‌طوری که دانه‌های کلاژن اصلاح شده با نانوذرات CuO که جاذبی کارآمد و موثر است توانسته در مدت زمان کوتاه بالای 90% از سایپرمترین را حذف کند. در مقاله حاضر مقایسه‌ای بین فناوری نانو با روش‌های دیگر حذف سم سایپرمترین از آب آلوده انجام خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 
امینی،م.، احمدی پناه، ح. و خضری، مصطفی.، (1395)، "حذف آفت‏کش سایپرمترین از پساب کشاورزی با استفاده از نانولوله کربنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد تهران غرب، تهران، ایران.
حسن زاده، پ.،گنجی دوست.،ح و آیتی.، ب، (1392)، "مطالعه سینتکی فرایند تلفیقی اکسیداسیون و فتوکاتالیستی نانوذرات آهن در تصفیه فاضلاب صنایع دارویی (مطالعه موردی: اکسی تتراسایکلین)"، پایان نامه دکترا مهندسی عمران-محیط زیست، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
خدابخشی، ع.، مهدی امین، م. و سدهی، م.، (1390)، "حذف کروم شش ظرفیتی از پساب شبیه‏سازی شده صنایع آبکاری توسط نانوذرات مگنتیت" ، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، (4)‏13، 94-101.
شکوهی، ر.، سمرقندی، م.ر.، پورفرضی، ف.، شهرزاد سیبینی، م. و واحدی، ح.، (1390)، "حذف رنگ اکتیو بلک 5 از محیط‏های آبی با استفاده از جذب بر روی مهره‏های مغناطیسی آلژینات سدیم سنتز شده"، مجله سلامت و محیط، (1)4، 1-10.
فاضل، ش.، کاظمی، ا.ص. و اعلایی زاده، م.، (1393)، "تاثیر pH بر تصفیه فتوکاتالیستی فاضلاب حاوی سایپرمترین در راکتور با بستر TiO2 تثبیت شده"، مهندسی شیمی ایران، 13‏(76)، 13-22.
محوی، ا.ح.، عسگری، ع. و دهقانی فرد، ع.، (1390)، شبکه‏های جمع آوری فاضلاب و رواناب‏های سطحی"، انتشارات خانیران.
میران زاده، م. ب.، مصطفایی، غ. و جلالی کاشانی، ا.، (1385)،"بررسی غلظت نیترات در آب چاه‏های تامین‏کننده و شبکه توزیع آب شهر کاشان در سال‏های 1383-1384"، فصلنامه علمی - پژوهشی فیض، (2)10، 39-45.
Akhtar, M., Hasany, S.M., Bhanger, M., and Iqbal, S., (2007), "Low cost sorbents for the removal of methyl parathion pesticide from aqueous solutions", Chemosphere, 66, 1829-1838.
Arapoglou, D., Vlyssides, A., Israilides, C., Zorpas, A., and Karlis, P., (2003), "Detoxification of methyl-parathion pesticide in aqueous solutions by electrochemical oxidation", Journal of Hazardous Materials, 98, 191-199.
Arcury, T.A., Quandt, S.A., and Mellen, B., (2003), "An exploratory analysis of occupational skin disease among Latino migrant and seasonal farmworkers in North Carolina", Journal of Agricultural Safety and Health, 9, 221.
Athanassiou, C., Papagregoriou, A., and Buchelos, C.T., (2004), "Insecticidal and residual effect of three pyrethroids against Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) on stored wheat", Journal of Stored Products Research, 40, 289-297.
Bhadbhade, B.J., Sarnaik, S.S., and Kanekar, P.P., (2002), "Bioremediation of an industrial effluent containing monocrotophos", Current Microbiology, 45, 346-349.
Bojemueller, E., Nennemann, A., and Lagaly, G., (2001), "Enhanced pesticide adsorption by thermally modified bentonites", Applied Clay Science, 18, 277-284.
Boussahel, R., Montiel, A., and Baudu, M., (2002), "Effects of organic and inorganic matter on pesticide rejection by nanofiltration", Desalination, 145, 109-114.
Bouya, H., Errami, M., Salghi, R., Bazzi, L., Zarrouk, A., Al-deyab, S., Hammouti, B., Bazzi, L., and Chakir, A., (2012), "Electrochemical degradation of cypermethrin pesticide on a SnO2 anode", International Journal of Electrochemical Science, 7, 7453.
Chorawalaa, K.K., and Mehta, M.J., (2015), "Applications of nanotechnology in wastewater treatment", International Journal of Innovative and Emerging Research in Engineering, 2, 21-26.
Chowdhury, S., Mishra, R., Saha, P., and Kushwaha, P., (2011), "Adsorption thermodynamics, kinetics and isosteric heat of adsorption of malachite green onto chemically modified rice husk", Desalination, 265, 159-168.
Daughton, C.G., (2001), I. PPCPs as environmental pollutants. II. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: Overarching issues and overview, US Environmental Protection Agency, National Exposure Research Laboratory Environmental Sciences.
Dehaghi, S.M., Rahmanifar, B., Moradi, A.M., and Azar, P.A., (2014), "Removal of permethrin pesticide from water by chitosan–zinc oxide nanoparticles composite as an adsorbent", Journal of Saudi Chemical Society, 18, 348-355.
Dehghani, R., Moosavi, S.G., Esalmi, H., Mohammadi, M., Jalali, Z., and Zamini, N., (2011), "Surveying of pesticides commonly on the markets of Iran in 2009", Journal of Environmental Protection, 2, 1113.
Desmarchelier, J., (1987), "Kinetics of alkaline and peroxide‐catalyzed hydrolysis of fenitrothion", Journal of Environmental Science and Health Part B, 22, 403-411.
Domingues, V.F., Priolo, G., Alves, A.C., Cabral, M.F., and Delerue-Matos, C., (2007), "Adsorption behavior of α-cypermethrin on cork and activated carbon", Journal of Environmental Science and Health Part B, 42, 649-654.
Ecobichon, D.J., (2001), "Pesticide use in developing countries", Toxicology, 160, 27-33.
Elbakouri, H., Morillo, J., Usero, J., and Ouassini, A., (2008), "Potential use of organic waste substances as an ecological technique to reduce pesticide ground water contamination", Journal of Hydrology, 353, 335-342.
Enstedt, H., (2013), "Using a biotrickling filter for degradation of cypermethrin, an insecticide frequently used in Tahuapalca, Bolivia", Department of Physics, Chemistry and Biology, Linkoping University.
Errami, M., Salghi, R., Abidi, N., Bazzi, L., Hammouti, B., Chakir, A., Roth, E., and Al-Deyab, S., (2011). Electrooxidation of bupirimate: A comparative study of SnO2 and boron doped diamond anodes", International Journal of Electrochemical Science, 6, 4927-4938.
Firestone, J.A., Smith-Weller, T., Franklin, G., Swanson, P., Longstreth, W., and Checkoway, H., (2005), "Pesticides and risk of Parkinson disease: A population-based case-control study", Archives of Neurology, 62, 91-95.
Foltz, R.C., (2002), "Iran's water crisis: Cultural, political, and ethical dimensions", Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 15, 357-380.
Friberg-Jensen, U., Wendt-Rasch, L., Woin, P., and Christoffersen, K., (2003), "Effects of the pyrethroid insecticide, cypermethrin, on a freshwater community studied under field conditions. I. Direct and indirect effects on abundance measures of organisms at different trophic levels", Aquatic Toxicology, 63, 357-371.
Fuertes, A.B., and Tartaj, P., (2006), "A facile route for the preparation of superparamagnetic porous carbons", Chemistry of Materials, 18, 1675-1679.
Gehrke, I., Geiser, A., and Somborn-Schulz, A., (2015), "Innovations in nanotechnology for water treatment", Nanotechnology, Science and Applications, 8, 1-17.
Gimba, C., Salihu, A.A., Kagbu, J., Turoti, M., Itodo, A., and Sariyya, A., (2010), "Study of pesticide (Dichlorvos) removal from aqueous medium by Arachis hypogaea (groundnut shell) using GC/MS", World Rural Observations, 2(1), 1-9
Hachami, F., Salghi, R., Errami, M., Bazzi, L., Hormatallah, A., Chakir, A., and Hammouti, B., (2010), "Electrochemical oxidation of methidation organophosphorous pesticide", Phys Chem News, 52, 107-111.
Hachami, F., Salghi, R., Mihit, M., Bazzi, L., Serrano, K., Hormatallah, A., and Hilali, M., (2008), "Electrochemical destruction of methidathion by anodic oxidation using a boron-doped diamond electrod", International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology, 6(62), 35-40.
Hannah, W., and Thompson, P.B., (2008), "Nanotechnology, risk and the environment: A review", Journal of Environmental Monitoring, 10, 291-300.
Homem, V., and Santos, L., (2011), "Degradation and removal methods of antibiotics from aqueous matrices: A review", Journal of Environmental Management, 92, 2304-2347.
Huang, L., Li, L., Dong, W., Liu, Y., and Hou, H., (2008), "Removal of ammonia by OH radical in aqueous phase", Environmental Science and Technology, 42, 8070-8075.
Jaiswal, M., Chauhan, D., and Sankararamakrishnan, N., (2012), "Copper chitosan nanocomposite: Synthesis, characterization and application in removal of organophosphorous pesticide from agricultural runoff", Environmental Science and Pollution Research, 19, 2055-2062.
Jilani, S., and Khan, M.A., (2006), "Biodegradation of cypermethrin by pseudomonas in a batch activated sludge process", International Journal of Environmental Science and Technology, 3, 371-380.
Jors, E., (2004), "Acute pesticide poisonings among small-scale farmers in La Paz County, Bolivia", Department of International Health, Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen.
Kamel, F., Rowland, A.S., Park, L.P., Anger, W.K., Baird, D.D., Gladen, B.C., Moreno, T., Stallone, L., and Sandler, D.P., (2003), "Neurobehavioral performance and work experience in Florida farmworkers", Environmental Health Perspectives, 111(14), 1765-1772.
Katagi, T., (2002), "Abiotic hydrolysis of pesticides in the aquatic environment", Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 175, 79-262.
Lee, G., Kenley, R.A., and Winterle, J.S., (1984), Reaction of sodium perborate with organophosphorus esters, ACS Publications.
Lin, Y., Xu, S., and Li, J., (2013), "Fast and highly efficient tetracyclines removal from environmental waters by graphene oxide functionalized magnetic particles", Chemical Engineering Journal, 225, 679-685.
Liu, X., Wang, M., Zhang, S., and Pan, B., (2013), "Application potential of carbon nanotubes in water treatment: A review", Journal of Environmental Sciences, 25, 1263-1280.
Lovern, S.B., and Klaper, R., (2006), "Daphnia magna mortality when exposed to titanium dioxide and fullerene (C60) nanoparticles", Environmental Toxicology and Chemistry, 25, 1132-1137.
Mahvi, A., Nouri, J., Babaei, A., and Nabizadeh, R., (2005), "Agricultural activities impact on groundwater nitrate pollution", International Journal of Environmental Science and Technology, 2, 41-47.
Mohan, D., Sarswat, A., Singh, V.K., Alexandre-Franco, M., and Pittman, C.U., (2011), "Development of magnetic activated carbon from almond shells for trinitrophenol removal from water", Chemical Engineering Journal, 172, 1111-1125.
Mozammel, H.M., Masahiro, O., and Bhattacharya, S., (2002), "Activated charcoal from coconut shell using ZnCl2 activation", Biomass and Bioenergy, 22, 397-400.
Nejaei, A., Rahmanifar, B., Maleki, A.E., and Gazani, Z.N., (2017), "Collagen-based CuO nanoparticles: A new adsorbent for removal of cypermethrin from water", Fresenius Environmental Bulletin, 26, 2738-2745.
Pfaender, F.K., and Alexander, M., (1972), "Extensive microbial degradation of DDT in vitro and DDT metabolism by natural communities", Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20, 842-846.
Racke, K.D., (1993), "Environmental fate of chlorpyrifos", Reviews of Environmental Contamination and Toxicology,131, 1-150.   
Rafatullah, M., Sulaiman, O., Hashim, R., and Ahmad, A., (2009), "Adsorption of copper (II), chromium (III), nickel (II) and lead (II) ions from aqueous solutions by meranti sawdust", Journal of Hazardous Materials, 170, 969-977.
Sahithya, K., Das, D., and Das, N., (2015), "Effective removal of dichlorvos from aqueous solution using biopolymer modified MMT–CuO composites: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies", Journal of Molecular Liquids, 211, 821-830.
Saifuddin, N., Nian, C., Zhan, L., and Ning, K., (2011), "Chitosan-silver nanoparticles composite as point-of-use drinking water filtration system for household to remove pesticides in water", Asian Journal of Biochemistry, 6, 142-159.
Salghi, R., Errami, M., Hammouti, B., and Bazzi, L., (2011), Pesticides in the modern world-trends in pesticides analysis, Edited by Margarfita Stoytcheva, Published by In Tech, 71.
Shatkin, J.A., (2017), Nanotechnology: Health and environmental risks, CRC Press.
Tang, M., and You, M., (2012), "Isolation, identification and characterization of a novel triazophos-degrading Bacillus sp. (TAP-1)", Microbiological Research, 167, 299-305.
Tgd, E., (2003), "Technical guidance document on risk assessment in support of commission directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances", Commission Regulation (EC) No. 1488/94 on Risk Assessment for existing substances and Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council Concerning the Placing of Biocidal Products on the Market, Part I–IV, European Chemicals Bureau (ECB), JRC-Ispra (VA), Italy, April 2003, Part II, European Commission Joint Research Centre, EUR, 20418.
Tsai, W., Chang, C., Wang, S., Chang, C., Chien, S., and Sun, H., (2001), "Preparation of activated carbons from corn cob catalyzed by potassium salts and subsequent gasification with CO2", Bioresource Technology, 78, 203-208.
Turoti, M., and Bello, E., (2013), "Cypermethrin adsorption unto sodium chloride-activated cacao theobroma (Cocoa) pod using digital GC", World Rural Observations, 5(2), 20-29.
Vlyssides, A., Arapoglou, D., Israilides, C., and Karlis, P., (2004a), "Electrochemical oxidation of three obsolete organophosphorous pesticides stocks", Journal of Pesticide Science, 29, 105-109.
Vlyssides, A., Barampoti, E.M., Mai, S., Arapoglou, D., and Kotronarou, A., (2004b), Degradation of methylparathion in aqueous solution by electrochemical oxidation", Environmental Science and Technology, 38, 6125-6131.
Vlyssides, A., Arapoglou, D., Mai, S., and Barampouti, E.M., (2005), "Electrochemical detoxification of four phosphorothioate obsolete pesticides stocks", Chemosphere, 58, 439-447.
Wendt-Rasch, L., Friberg-Jensen, U., Woin, P., and Christoffersen, K., (2003), "Effects of the pyrethroid insecticide cypermethrin on a freshwater community studied under field conditions, II: Direct and indirect effects on the species composition", Aquatic Toxicology, 63, 373-389.
Wu, F.C., Tseng, R.-L., and Juang, R.-S., (1999), "Pore structure and adsorption performance of the activated carbons prepared from plum kernels", Journal of Hazardous Materials, 69, 287-302.
Xu, L., Dai, J., Pan, J., Li, X., Huo, P., Yan, Y., Zou, X., and Zhang, R., (2011), "Performance of rattle-type magnetic mesoporous silica spheres in the adsorption of single and binary antibiotics", Chemical Engineering Journal, 174, 221-230.
Zhang, Q., Kusaka, Y., Zhu, X., Sato, K., Mo, Y., Kluz, T, and Donaldson, K, (2003), "Comparative toxicity of standard nickel and ultrafine nickel in lung after intratracheal instillation", Journal of Occupational Health, 45, 23-30.
Zhu, X., Chang, Y., and Chen, Y., (2010), "Toxicity and bioaccumulation of TiO2 nanoparticle aggregates in Daphnia magna", Chemosphere, 78, 209-215.
 
دوره 2، شماره 4
دی 1396
صفحه 3-13
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1397
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 16 اردیبهشت 1397