مفهوم و محاسبه‌ی شاخص DALYs در برآورد بار بیماری‌ها

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسنده

رییس گروه اجرای طرح های فاضلاب / شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده

همزمان با تغییر در ترتیب و توالی بیماری‌ها که از آن به "انتقال اپیدمیولوژیک بیماری‌ها" نام برده می‌شود و با هدف همسان‌سازی و سنجش مشترک مرگ‌های زودرس و ناتوانی‌ها، استفاده از یک مبنای مشترک ضرورت دارد. از اواخر دهه‌ی 1940، پژوهشگران "زمان" را به عنوان معیار مشترک سنجش مرگ‌های زودرس و ناتوانی‌ها تعیین و بر مبنای آن شاخص DALYs را معرفی کرده‌اند. این شاخص که از آن در ارزیابی‌های اقتصادی و محاسبه‌ی هزینه‌ها و عملکرد‌های بهداشتی استفاده می‌شود، متشکل از دو عامل "سال‌هایی از عمر که با مرگ زودرس از بین می‌رود" و "سال‌هایی از عمر که همراه با نوعی ناتوانی با شدت و طول مدت خاص سپری می‌شود"، می‌باشد. سازمان جهانی بهداشت نیز در تدوین مقادیر رهنمودی خود برای کیفیت میکروبی، شیمیایی، و رادیواکتیویته‌ی آب آشامیدنی از این شاخص بهره گرفته است. در این مقاله ضمن ارایه‌ی مفاهیم پایه از DALYs، چگونگی محاسبه‌ی صحیح آن در برآورد هزینه‌ی موثر، در قالب یک مثال کاربردی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


 
شادپور، پ.، (1377)، بار جهانی بیماری‌ها (خلاصه)، ترجمه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/یونیسف.
Fewtrell, L., and Bartram, J., (2001), Water quality, guidelines, standards and health assessment of risk and risk management for water–related infectious disease, IWA & WHO.
Fox-Rushby, J.A., and Hanson, K., (2001), Calculating and presenting disability adjusted life years (DALYs) in cost effectiveness analysis, Oxford University Press.
Havelar, A.H., and Melse, J.M., (2003), Quantifying public health risk in the WHO guidelines for drinking water quality, A burden of disease approach, RIVM Report 734301022/2003.
Pruss–Ustun, A., Mathers, C., Corvalán, C., and Woodward, A., (2003), Introduction and methods: Assessing the environmental burden of disease at national and local levels, WHO, Geneva, Environmental Burden of Disease Series No. 10.
World Health Organization, (2003), Global burden of disease concept, WHO, Geneva, 27-40.
World Health Organization, (2008), Guidelines for drinking water quality, WHO, Geneva, 45-47.
World Health Organization, (2017), Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, Incorporating the First Addendum, WHO, Geneva, 37-38.