کنترل فشار‌های منفی ناشی از ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با ترکیب تانک ضربه گیر و شیر هوا (مطالعه موردی: شهرستان مهران، استان ایلام)

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام،ایلام،ایران

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

هرگاه در خطوط انتقال یا شبکه‌ها‌ ی توزیع آب ، به هر دلیلی سرعت سیال به طور ناگهانی متوقف شود، امواج فشاری در لوله‌ها به وجود می‌آید که این امواج می‌توانند چندین برابر فشار کار کرد پمپ فشار تولید نموده و موجب به وجود آمدن تنش‌های زیادی در اجزای شبکه و بروز پدیده ضربه قوچ -گردند. امروزه در کلیه طرح های انتقال آب، مطالعه دقیق ضربه قوچ به عنوان یک امر لازم و ضروری می باشد تا با شناخت کامل اثر آن، برای کنترل اثرات سوء این فرآیند تمهیدات مناسب اتخاذ گردد. در این تحقیق از نرم افزار Water Hammer V8i برای تحلیل ضربه قوچ خط انتقال آب پایانه مرزی شهرستان مهران استفاده شد. مطالعه حاضر در سه مرحله به‌صورت شبیه سازی بدون تجهیزات حفاظتی، با تجهیزات حفاظتی و تجهیزات پیشنهادی مشاور صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد در حالت بدون تجهیزات حفاظتی فشارهای منفی زیادی در طول خط انتقال بوجودآمده و می بایست کنترل گردند. در مرحله بعدی ترکیب‌های مختلف تانک ضربه گیر و شیر هوا پیشنهاد گردید. نتایج شبیه سازی‌های متعدد نشان داد که تانک ضربه گیر 2 متر مکعبی و 3 عدد شیر هوای 50 میلیمتری قادر به کنترل فشار‌های منفی در طول خط می باشد.

کلیدواژه‌ها


 
احتشام منش، ج.، (1389)، راهنمای نرمافزارHammer، انتشارات آیدین، تهران.
حاضری، ا.، قبادیان، ر.، و فاطمی، س.ح.، (1395)، "بررسی ضربه قوچ در شبکه‌ آبیاری اسماعیل‏آباد با استفاده از نرم‌افزار Hammer"، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در علوم فنی و مهندسی، اردبیل.
خواجه‌های زاد، ف.، و احدیان، ج.، (1395)، "کارایی شبکه‌های آبرسانی تحت پدیده ضربه قوچ بر مبنای ضریب پایداری (مطالعه موردی: شبکه آبرسانی شهرستان فریدون‏شهر)"، نشریه دانش آب و خاک، 26(1/2)، 59-71.
سیاحی، ع.، جلیل‌زاده، ر.، و سیاحی، ا.، (1394)، "بررسی پدیده ضربه قوچ در ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال آبرسانی"، اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره‌وری مصرف آب، شرکت آب و فاضلاب استان همدان، همدان.
سیاری، س.، و خانجانی، م.ج.، (1392)، "آنالیز چکش آبی در سیستم آبگیر سد آدرنجان"، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.
قبادیان، ر.، و بهرامی، ز.، (1392)، "بررسی عددی تأثیر طول و قطر انشعاب بر هیدرولیک جریان‌های میرا در لوله‌های تحت فشار"، کنفرانس مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی، مؤسسه آموزش عالی خاوران، مشهد.
کریمی، م.، (1391)، آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ در Water Hammer، انتشارات نوآور، تهران.
محمدی، ر.، داودی، م.ح.، و رامیان، آ.، (1395)، "شبیه‌سازی عددی ضربه قوچ در جریان آرام درون یک لوله"، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا فضا، تهران.
معصومی پهرآبادی، ع.، طحنی، آ.، و دانشفراز، ر.، (1393)، "بررسی ضربه قوچ در خط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب (مطالعه موردی: دشت بناب)"، سیزدمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تبریز.
Chaudhry, H. (2014), Applied hydraulic transients, Springer,New York, Heidelberg, Dordrecht, London.
Holloway, M., and Chaudhry, H., (1985), “Stability and accuracy of water hammer analysis”, Advances in Water Resources, 8(3), 128-121.
Skulovich, O., Perelman, L., and Ostfeld, A., (2014), “Modeling and optimizing hydraulic transients in water distribution systems”, Procedia Engineering, 70, 1565-1558.