بررسی پساب ماشین‌های لباسشویی و پیشنهاد یک سامانه مناسب برای تصفیه آن

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران

2 انرژی و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تصفیه و بازیافت آب خاکستری به‌عنوان یک منبع غیرمتعارف آب، پاسخی مناسب برای افزایش روزافزون تقاضای آب تازه و مقابله با بحران کمبود آب است. در پژوهش پیش رو از سیستم تصفیه فیزیکی- شیمیایی (انعقاد و لخته سازی و ته‌نشینی) جهت تصفیه و بازیافت آب خاکستری ماشین لباسشویی استفاده شده است. در ابتدا، آزمایش جارتست برای تعیین نوع و مقدار مناسب منعقد کننده‌ها با استفاده از چهار منعقد کننده آلومینیوم سولفات، آهن (II) سولفات، آهن (III) سولفات و آهن (III) کلرید و در رنج غلظتی 135- 5 میلی‌گرم بر لیتر منعقد کننده (برحسب غلظت آلومینیوم یا آهن) انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش جارتست نشان می‌دهد که آلومینیوم سولفات با کمترین مقدار مصرف نسبت به بقیه منعقد کننده‌ها ( 348/7 میلی‌گرم بر لیتر برحسب غلظت آلومینیوم سولفات) بهترین راندمان را از نظر حذف کدورت (5/98 درصد) دارد. برای بررسی کارایی سیستم تصفیه، پارامترهای آلاینده از قبیل pH، ِکل مواد جامد محلول، کل مواد جامد معلق، هدایت الکتریکی، کدورت، نیترات، نیتریت، آمونیاک، فسفات، سورفکتانت آنیونی و نیاز اکسیژن شیمیایی برای آب تصفیه نشده و آب تصفیه‌شده اندازه‌گیری شد. حذف کدورت، مواد جامد معلق، نیتریت، نیترات، فسفات، سورفکتانت آنیونی و نیاز اکسیژن شیمیایی به ترتیب به میزان قابل‌قبول 98/4، 95، 83/5، 75، 91/3، 67 و 69 درصد رسید.. همچنین انعقاد باعث کاهش تنها 21‌‌ درصدی pH میشود. لازم به ذکر است که میزان حذف آمونیاک، هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول در این پژوهش بسیار ناچیز بود.

کلیدواژه‌ها


Bani-Melhem, KH., Al-Qodah, Z., Al-Shannag, M., Qasaimeh, A., Rasool Qtaishat, M., and Alkasrawi, M., (2015), “On the performance of real grey water treatment using a submerged membrane bioreactor system”, Journal of Membrane Science, 476, 40-49.
EPA, (2000), Technical development document for the final action regarding pretreatment standards for the industrial laundries point source, category no. 821-R-00-006, Washington, DC, USA, Environmental Protection Agency [Chapter 6].
Ghaitidak, D.M., and Kunwar, D.Y., (2013), “Characteristics and treatment of greywater, A review”, Environmental Science and Pollution Research, 20(5), 2795-2809.
Kariuki, F.W., Kotu, K., and Nganga, V.G., (2011), “The potential of a low cost technology for the greywater treatment”, The Open Environmental Engineering Journal, 7(4), 32-39.
Morel, A., (2013), “Greywater treatment on household level in developing countries- a state of the art review”, Environmental Science and Pollution Research, 20(5), 2795-2809.
Morel, A., and Diener, S., (2006), “Greywater management in low and middle income countries, review of different treatment systems for households or neighborhoods”, Sandec Report No. 14/06.
Pidou, M., Avery, L., Stephenson, T., Jeffrey, P., Parsons, S.A., Liu, S., Memon, F.A., and Jefferson, B., (2008), “Chemical solutions for greywater recycling”, Chemosphere, 71(1), 147-155.
Rezaei, M. and Sarrafzadeh, M.H., (2017), “An overview of the properties and methods of gray water recovery”, Journal of Environmental Science and Technology (JEST), In Press.
Sostar-Turk, S., Petrinić, I. and Simonič, M., (2005), “Laundry wastewater treatment using coagulation and membrane filtration”, Resources, Conservation and Recycling, 44(2), 185-196.
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, (2016), http://bit.ly/2jLHWvM, 5 Sep 2016.